Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Förnödenheter

Till förnödenheter räknas sådana omsättningstillgångar som används i ett företags normala tillverkningsprocess. Exempel på förnödenheter är t.ex. förbrukningsemballage i form av omslagspapper, påsar och kartonger men också förbrukningsmateriel i form av bränsle, rengöringsmedel och städmaterial, smörjmedel, slipmedel, spik, lim, skruvar och färg. Förnödenheter som är av väsentlig betydelse för företagets resultat och ekonomiska ställning ska redovisas som varulager i bokslutet.

Utgifter vilka däremot direkt kan hänföras till en viss bestämd vara eller order - direkta kostnader - utgör inte förnödenheter. Detsamma gäller indirekta kostnader för administration och försäljning. Till förnödenheter räknas inte heller anläggningstillgångar, t.ex. reservmaskiner och specialverktyg.

Löpande bokföring

Förbrukningsmateriel som utgör förnödenheter krediteras tidigare använt konto, t.ex. konto 5460 Förbrukningsmateriel och debiteras konto 1420 Lager av tillsatsmaterial och förnödenheter om lagerförändringen bokas upp exempelvis vid bokslutstillfället. Om företaget i stället vill redovisa löpande lagerförändring debiteras konto 1429 Förändring av lager av tillsatsmaterial och förnödenheter och krediteras konto 4920 Förändring av tillsatsmaterial och förnödenheter vid en lagerökning - och tvärtom vid en lagerminskning.

Bokslut

Förnödenheter bokförs under räkenskapsåret vanligen som förbrukningsmateriel. I bokslutet ska i vissa fall kvarvarande materiel normalt värderas till inköpsvärde och i stället redovisas som en lagertillgång, varulagervärdering.

Enligt 4 kap. 12 § ÅRL får förnödenheter som uppgår till mindre belopp och som omsätts löpande ”tas upp till en bestämd mängd och ett fast värde, om deras kvantitet, värde och sammansättning inte varierar väsentligt”. Det betyder att de inte behöver inventeras och prissättas varje år.

K2-regler

Lättnadsreglen i 4 kap. 12 § ÅRL får tillämpas om lagret variera med maximalt 20 % per år, se punkt 12.6.

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare gäller att förbrukningsmaterial inte ska aktiveras utan kostnadsföras omedelbart.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...