Till förnödenheter räknas sådana omsättningstillgångar som används i ett företags normala tillverkningsprocess. Exempel på förnödenheter är t.ex. förbrukningsemballage i form av omslagspapper, påsar och kartonger men också förbrukningsmateriel i form av bränsle, rengöringsmedel och städmaterial, smörjmedel, slipmedel, spik, lim, skruvar och färg. Förnödenheter som är av väsentlig betydelse för företagets resultat och ekonomiska ställning ska redovisas som varulager i bokslutet.

Utgifter vilka däremot direkt kan hänföras till en viss bestämd vara eller order - direkta kostnader - utgör inte förnödenheter. Detsamma gäller indirekta kostnader för administration och försäljning. Till förnödenheter räknas inte heller anläggningstillgångar, t.ex. reservmaskiner och specialverktyg.

Löpande bokföring

Förbrukningsmateriel som utgör förnödenheter krediteras tidigare använt konto, t.ex. konto 5460 Förbrukningsmateriel och debiteras konto 1420 Lager av tillsatsmaterial och förnödenheter om lagerförändringen bokas upp exempelvis vid bokslutstillfället. Om företaget i stället vill redovisa löpande lagerförändring debiteras konto 1429 Förändring av lager av tillsatsmaterial och förnödenheter och krediteras konto 4920 Förändring av tillsatsmaterial och förnödenheter vid en lagerökning - och tvärtom vid en lagerminskning.

Bokslut

Förnödenheter bokförs under räkenskapsåret vanligen som förbrukningsmateriel. I bokslutet ska i vissa fall kvarvarande materiel normalt värderas till inköpsvärde och i stället redovisas som en lagertillgång, varulagervärdering.

Enligt 4 kap. 12 § ÅRL får förnödenheter som uppgår till mindre belopp och som omsätts löpande ”tas upp till en bestämd mängd och ett fast värde, om deras kvantitet, värde och sammansättning inte varierar väsentligt”. Det betyder att de inte behöver inventeras och prissättas varje år.

K2-regler

Lättnadsreglen i 4 kap. 12 § ÅRL får tillämpas om lagret variera med maximalt 20 % per år, se punkt 12.6.

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare gäller att förbrukningsmaterial inte ska aktiveras utan kostnadsföras omedelbart.