Löpande bokföring

Förpackningsavgifter kan debiteras konto 6950 Tillsynsavgifter myndigheter.

Bokslut

Eftersom förpackningsavgifterna betalas i efterskott kan per balansdagen upplupna förpackningsavgifter behöva redovisas som en interimsskuld. De upplupna avgifterna debiteras tidigare använt konto, t.ex. konto 6950 Tillsynsavgifter, myndigheter och krediteras konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter krediteras. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt om den faktiska kostnaden bokförts på detta konto. Den faktiska kostnaden kan också bokföras direkt mot interimskontot. Om det är en återkommande periodisering kan det i stället vara lämpligt att låta posten ligga kvar under året och i bokslutsarbetet justera med årets förändring.