Vid stöld eller skada på en av företagets försäkrade person- eller lastbilar och andra fordon utgår försäkringsersättning, normalt med avdrag för viss självrisk. Här redogörs för det som är specifikt för just fordon. För en allmän beskrivning om försäkringsersättningar, se Försäkringsersättning.

Löpande bokföring

Nedskrivning av ett skadat eller förlorat fordon debiteras normalt konto 7730 Nedskrivningar av maskiner och inventarier.

Exempel:

Redovisning av försäkringsersättning och självrisk

En skada på en bil kostar 10 000 kr plus moms 2 500 kr att åtgärda på en bilverkstad. Självrisken utgör 1 000 kr. I praktiken går förfarandet till så att bilverkstaden skickar en faktura på självrisken 1 000 kr plus momsen 2 500 kr, dvs. på totalt 3 500 kr till företaget. Försäkringsbolaget får en faktura på skadan minus självrisken, dvs. 9 000 kr.

I företagets bokföring debiteras normalt självrisken på 1 000 kr på konto 6320 Självrisker vid skada. Momsen på 2 500 kr debiteras konto 2640 Ingående moms men för avdragsrätt krävs enligt 8 kap. 16 § ML att bilen ägs/leasas/hyrs av företaget.

Om företaget inte har behov av särredovisning av olika slags bilkostnader kan i stället konto 5610 Personbilskostnader respektive konto 5620 Lastbilskostnader debiteras med självrisken.

Redovisning av den skadade eller förlorade anläggningstillgången

Anskaffningsvärdet för t.ex. en helt förstörd eller stulen bil finns bokfört i debet på konto 1240 Bilar och andra transportmedel. De ackumulerade avskrivningarna har löpande bokförts i kredit på konto 1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel.

Antingen får företaget vid förlusten av bilen kontant ersättning med avdrag för viss självrisk eller en likvärdig bil mot att företaget betalar en viss självrisk.

I det första fallet debiteras den faktiskt erhållna ersättningen från försäkringsbolaget det likvidkonto som tillgodoförs pengarna, bilens anskaffningsvärde samt ackumulerade avskrivningar bokas bort från respektive konto 1240 och 1249. Nettobeloppet redovisas antingen på konto 3973 Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier eller 7973 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier.

I det andra fallet överlämnar försäkringsbolaget i stället en likvärdig bil mot att företaget betalar en viss självrisk. Självriksbeloppet krediteras det likviditetskonto från vilket pengarna betalas. Det bokförda anskaffningsvärdet för den helt förstörda eller stulna bilen krediteras konto 1240 Bilar och andra transportmedel. De ackumulerade avskrivningarna på bilen debiteras konto 1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel. Mellanskillnaden, dvs. summan av det oavskrivna restvärdet på den gamla bilen och självriskbeloppet, utgör den nya bilens anskaffningsvärde och debiteras konto 1240 Bilar och andra transportmedel.

Bokslut

Se försäkringsersättning.

K3-regler

Se försäkringsersättning.

K2-regler

Se försäkringsersättning.

K-årsbokslut

Se försäkringsersättning.

K1-regler

Se försäkringsersättning.

Se uppslagsordet Bilförsäkringar i Rätt Skatt.