Posten Försäljningskostnader i den funktionsindelade resultaträkningen ska enligt RedR 1 innehålla kostnader som är direkt hänförbara till avyttring av en omsättningstillgång, exklusive kostnader för finansiering och skatter. Försäljningskostnader kan t.ex. inkludera frakt till kund, kreditupplysning, inkasso, reklam och PR, katalog, prislista, representation, försäljningsprovision, utställning och mässa. Personalkostnader för säljare, frakt till kund, inkassokostnader och kundförluster inkluderas också normalt i försäljningskostnader. I de fall nedskrivning (inkurans) av färdiga varor i lager beror på omständigheter som ligger inom försäljningsavdelningens ansvarsområde bör även denna inkluderas i försäljningskostnader. (Om däremot nedskrivningen av färdiga varor exempelvis beror på att företaget måste köra långa serier för att omställning av produktionen är omständlig, är det inom produktionsavdelningens ansvarsområde och nedskrivningen hänförs till Kostnad för sålda varor.) Skulle företaget exempelvis råka ut för en onormalt stor kundförlust kan denna rubba jämförbarheten mellan åren och bör därmed upplysas om i not till posten.

Avskrivning på anläggningstillgångar som används vid försäljningen ska hänföras till posten Försäljningskostnader.