Förskott från kunder, eller ibland benämnda à contobetalningar, redovisas i det säljande företagets bokföring som en skuld tills varan levererats eller arbetsprestationen utförts. Om det erhållna förskottet inte täcker det slutliga fakturabeloppet uppstår en restfordran som bokförs som vanlig kundfordran.

Förskott från kund kan också inkluderas i bestämmande av balansposten vid tillämpning av principen om successiv vinstavräkning, se K2-regler nedan.

Löpande bokföring

Fakturerat förskott debiteras konto 1510 Kundfordringar. Momsen krediteras ett momskonto.

Konto 2420 Förskott från kunder krediteras skillnaden mellan fakturerat belopp och moms. Vid kundens betalning av förskottsfakturan debiteras kontot för vilande utgående moms, t.ex. konto 2618 Vilande utgående moms, 25 %, och krediteras i stället ett ”vanligt” konto för utgående moms. Om avdragsrätten för moms infaller först vid betalningstillfället krediteras vanligen ett konto för vilande moms, exempelvis konto 2618. Konto 2420 Förskott från kunder debiteras när arbetet avslutats och avräkning skett gentemot kunden och i stället krediteras lämpligt konto i kontoklass 3 för de leveranser av varor och tjänster som kunden fått. Om förskottet inte täcker det slutliga fakturabeloppet finns en restfordran kvar på konto 1510 Kundfordringar.

Bokslut

Om per balansdagen förskott erhållits eller fakturerats, men ingen motprestation skett, behövs ingen periodisering i bokslutet utan beloppet ligger kvar som skuld/fordran. Förskott från kunder får hos mottagaren nettoredovisas mot varulager.

K2-regler

I punkt 4.7 definieras förskott från kunder som ”betalningar från kunder och obetalda fakturor till kunder där motprestation ännu inte lämnats”. Om ett företag fakturerat beställaren för ett uppdrag vid arbete på löpande räkning innan arbete utförts eller material levererats/förbrukats ska det fakturerade beloppet redovisas som förskott från kunder.

Av punkt 6.14 (uppdrag på löpande räkning) och punkt 6.21 (uppdrag till fast pris) framgår att förskott från kund utgörs av belopp som fakturerats innan arbete utförts eller material levererats eller förbrukats.

Vid tillämpning av successiv vinstavräkning redovisas posterna Upparbetad men ej fakturerad intäkt respektive Fakturerad men ej upparbetad intäkt ska den redovisade intäkten minskas med det belopp som har fakturerats.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

I punkt 4.7 definieras förskott från kunder som ”betalningar från kunder och obetalda fakturor till kunder där motprestation ännu inte har lämnats”. Om ett företag fakturerat beställaren för ett uppdrag vid arbete på löpande räkning innan arbete utförts eller material levererats/förbrukats ska det fakturerade beloppet redovisas som förskott från kunder.

Av punkt 5.14 (uppdrag på löpande räkning) och punkt 5.21 (uppdrag till fast pris) framgår att förskott från kund utgörs av belopp som fakturerats innan arbete utförts eller material levererats eller förbrukats.

K1-regler

Enligt K1 gäller att förskott från kund som uppgår till minst 5 000 kr, där leverans, delleverans eller utförande av tjänst inte påbörjats, ska tas upp i posten Övriga skulder. Övriga förskott behöver inte periodiseras.