Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Förvaltningskostnader

Löpande bokföring

Förvaltningskostnader innehåller enligt BAS 2022 kostnader för framför allt aktiebolags förvaltning och företagsledning i en koncern, dvs. arvoden till styrelse och revisor, management fees samt kostnader för årsredovisning/delårsrapporter och bolagsstämma/årsstämma.

Förvaltningsutgifter/-kostnader debiteras något av kontona i kontogrupp 64 Förvaltningskostnader.