Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Fusionsdifferens

Fusionsdifferens är enligt BFN:s kommentar till punkterna 2.15-16 i BFNAR 2020:5 den del av fusionens totala effekt på det övertagande företagets eget kapital som inte beror på det överlåtande företagets resultat under det räkenskapsår som avslutas med fusionen.

Fusionsdifferensen beräknas enligt BFNAR 2020:5 punkt 16 som skillnaden mellan

  1. de värden på tillgångar och skulder som är hänförliga till det överlåtande bolaget, inklusive goodwill, efter eventuella justeringar samt med avdrag för obeskattade reserver, och

  2. fusionsvederlaget och/eller det övertagande företagets bokförda värde på andelarna i det överlåtande företaget före fusionen.

BFN förklarar i kommentaren till bestämmelsen att fusionsdifferens är den del av fusionens totala effekt på det övertagande företagets eget kapital som inte beror på det överlåtande företagets resultat under det räkenskapsår som avslutas med fusionen.

Fusionsdifferens vid nedströmsfusioner beräknas enligt BFNAR 2020:5 punkt 3.5 som skillnaden mellan

  1. det överlåtande företagets redovisade värde på tillgångar och skulder som har övertagits genom fusionen

  2. a. ökat eller minskat med nettobeloppet till följd av skillnader i tillämpade redovisningsprinciper mellan det överlåtande företaget och det övertagande företaget samt med avdrag för övertagna obeskattade reserver, och

  3. b. ökat eller minska med nettobeloppet av den justering av det övertagande företagets tillgångar och skulder, inklusive goodwill, som följer av punkt 3.3, och

  4. det överlåtande företagets bokförda värde på andelarna i det övertagande företaget.

Löpande bokföring

Fusionsdifferensen ska enligt BFNAR 2020:5 punkt 2.17 redovisas som en justering av fritt eget kapital i det övertagande företaget. Detsamma gäller enligt BFNAR 1999:1 och BFNAR 2003:2.

Den löpande bokföring som förts i det överlåtande företaget fram till fusionsdagen utgör enligt BFNAR 2020:5 punkt 5.1 räkenskapsinformation för både det överlåtande företaget och det övertagande företaget. Enligt punkt 5.2 övertar det övertagande företaget arkiveringsskyldigheten från det överlåtande företaget.

Se även

Fusion