Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Gäldenär

Gäldenär kallas den som ingått ett kreditavtal eller skrivit under en skuldförbindelse och därmed fått en skuld till fordringsägaren som kallas borgenär.

Se även

Borgenär