Goodwill definieras i punkt 19.13 i K3 som den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet enligt punkterna 19.7 och 19.9 för den förvärvade enheten är högre än värdet enligt punkt 19.10 på den förvärvade enhetens nettotillgångar.

Goodwill, eller övervärde, uppkommer i samband med företagsförvärv när en del av köpeskillingen inte kan hänföras till någon specifik tillgång. Ett företags övervärde i form av anställdas unika kompetens, viktiga kundkontakter, bra geografiskt affärsläge etc. klassificeras på grund av redovisningslagstiftningen under posten Goodwill i balansräkningen. Vid köp av företag/rörelse får skillnaden mellan den betalda ersättningen och det behållna värdet av de tillgångar som förvärvats och de skulder som övertagits (s.k. affärsvärde eller inkråmsgoodwill) enligt 4 kap. 2 § ÅRL tas upp som anläggningstillgång (kallad goodwill) i balansräkningen.

Internt upparbetad goodwill får inte enligt svensk god redovisningssed eller IFRS tas upp som en tillgång i ett företag.

Det finns både (positiv) goodwill och negativ goodwill. Då (positiv) goodwill utgörs av den skillnad som uppstår om anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten är högre än värdet på den förvärvade enhetens nettotillgångar så utgörs negativ goodwill av den skillnad som uppstår om anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten är lägre än värdet på den förvärvade enhetens nettotillgångar. Goodwill klassificeras, tillsammans med patent och hyresrätt, som immateriella anläggningstillgångar. Förvärvad goodwill ska enligt 4 kap. 4 § ÅRL skrivas av enligt samma regler som för övriga immateriella anläggningstillgångar, dvs. över nyttjandeperioden. Om nyttjandeperioden inte kan fastställas med en rimlig grad av säkerhet ska nyttjandeperioden enligt samma paragraf anses vara 5 år.

Nedskrivning av goodwill får aldrig återföras enligt 4 kap. 5 § ÅRL.

Löpande bokföring

Anskaffningsvärdet för förvärvad goodwill debiteras normalt konto 1070 Goodwill. Avskrivningar krediteras normalt konto 1079 och debiteras konto 7817 Avskrivningar på goodwill. Avskrivningar ska enligt ÅRL ske över nyttjandeperioden med, som anges ovan, en slags presumtionsregel på 5 år.

Bokslut

Då goodwill är en post som är svår att bestämma ett värde på ska företaget årligen bedöma om det föreligger en indikation på nedskrivningsbehov för posten. Om det finns en sådan indikation ska nedskrivningsprövning göras. Tillgången ska skrivas av och avseende avskrivning på goodwill, se avskrivning, och angående nedskrivningar, se nedskrivning, allmänt.

K3-regler

Företag som tillämpar K3 ska vid bestämmandet av hur stort belopp goodwill utgör tillämpa kapitel 19 Rörelseförvärv och goodwill. Avskrivningar på goodwill ska göras enligt punkt 19.14 innebärande på samma sätt som för immateriella anläggningstillgångar. Vid nedskrivning av goodwill ska kapitel 27 Nedskrivningar tillämpas.

Vid en prövning av nedskrivningsbehovet ska goodwill enligt punkt 27.18 fördelas på var och en av de kassagenererande enheter som väntas bli gynnade av förvärvet.

I det fall goodwill inte kan fördelas på kassagenererande enheter ska företaget enligt punkt 27.19 separera goodwill hänförlig till verksamheter som integrerats och till verksamheter som inte integrerats. Är goodwillposten hänförlig till en verksamhet som integrerats ska återvinningsvärdet beräknas för hela gruppen av integrerade verksamheter. Är goodwillposten hänförlig till en förvärvad verksamhet som inte integrerats ska återvinningsvärdet i sin helhet beräknas för den förvärvade verksamheten.

Goodwill som uppkommit i en förvärvsanalys av ett utländskt dotterföretag eller utlandsverksamhet ska räknas om till balansdagens kurs, se kommentaren till punkt 30.12.

K2-regler

K2 innehåller inga särskilda bestämmelser om hur inkråmsgoodwill bestäms. Vid ett s.k. inkråmsförvärv bör vedertagen praxis tillämpas som den tar sig uttryck i normeringen. Detta innebär att när beloppet för goodwill fastställs så ska köpeskillingen minskas med det verkliga värdet på de förvärvade tillgångarna. Övertas vid förvärvet även skulder i den förvärvade rörelsen så är det nettot mellan tillgångar och skulder som ska jämföras med köpeskillingen.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

K ÅB innehåller inga särskilda bestämmelser om hur inkråmsgoodwill bestäms.

K4-regler

Företag som tillämpar i koncernredovisningen IFRS ska tillämpa IFRS 3 Rörelseförvärv och IAS 38 Immateriella tillgångar. Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Enligt IAS 38 punkt 48 får inte internt upparbetad goodwill redovisas som tillgång i rapporten över finansiell ställning. Till skillnad från ÅRL:s regler om att goodwill ska skrivas av anses goodwill vara en tillgång med en obestämbar nyttjandeperiod inom IFRS. Detta innebär att posten vid varje rapporteringstillfälle ska nedskrivningsprövas. Däremot ska goodwill i juridisk person skrivas av enligt RFR 2.

K1-regler

Enligt punkt 6.2 i K2 för såväl enskilda näringsidkare som för ideella föreningar och registrerade trossamfund ska en förvärvad immateriell tillgång tas upp i balansräkningen om den har ett bestående värde och det är sannolikt att den kommer att ge företaget ekonomiska fördelar. Förvärvade immateriella anläggningstillgångar ska enligt punkt 6.3 värderas på samma sätt som maskiner och inventarier. Detta gäller såväl enskilda näringsidkare som ideella föreningar och registrerade trossamfund.

Upplysningar

Om ett företag redovisar goodwill som tillgång, ska det enligt 5 kap. 9 § ÅRL lämna upplysningar om tillämpad avskrivningsperiod och skälen för denna.

Förändringen av det redovisade värde för goodwill ska, precis som andra anläggningstillgångar, specificeras i not enligt 5 kap. 8 § ÅRL (samtliga företag) och 5 kap. 25 § ÅRL (större företag).