Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Goodwill

 

Goodwill definieras i punkt 19.13 i K3 som den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet enligt punkterna 19.7 och 19.9 för den förvärvade enheten är högre än värdet enligt punkt 19.10 på den förvärvade enhetens nettotillgångar.

Goodwill, eller övervärde, uppkommer i samband med företagsförvärv när en del av köpeskillingen inte kan hänföras till någon specifik tillgång. Ett företags övervärde i form av anställdas unika kompetens, viktiga kundkontakter, bra geografiskt affärsläge etc. klassificeras på grund av redovisningslagstiftningen under posten Goodwill i balansräkningen. Vid köp av företag/rörelse får skillnaden mellan den betalda ersättningen och det behållna värdet av de tillgångar som förvärvats och de skulder som övertagits (s.k. affärsvärde eller inkråmsgoodwill) enligt 4 kap. 2 § ÅRL tas upp som anläggningstillgång (kallad goodwill) i balansräkningen.

Internt upparbetad goodwill får inte enligt svensk rätt eller IFRS tas upp som en tillgång i ett företag.

Det finns både (positiv) goodwill och negativ goodwill. Då (positiv) goodwill utgörs av den skillnad som uppstår om anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten är högre än värdet på den förvärvade enhetens nettotillgångar så utgörs negativ goodwill av den skillnad som uppstår om anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten är lägre än värdet på den förvärvade enhetens nettotillgångar. Goodwill klassificeras, tillsammans med patent och hyresrätt, som immateriella anläggningstillgångar. Förvärvad goodwill ska enligt 4 kap. 4 § ÅRL skrivas av enligt samma regler som för övriga immateriella anläggningstillgångar, dvs. över nyttjandeperioden. Om nyttjandeperioden inte kan fastställas med en rimlig grad av säkerhet ska nyttjandeperioden enligt samma paragraf anses vara 5 år.

Nedskrivning av goodwill får aldrig återföras enligt 4 kap. 5 § ÅRL.

Löpande bokföring

Anskaffningsvärdet för förvärvad goodwill debiteras normalt konto 1070 Goodwill. Avskrivningar krediteras normalt konto 1079 och debiteras konto 7817. Avskrivningar ska enligt ÅRL ske över nyttjandeperioden med, som anges ovan, en slags huvudregel på 5 år.

Bokslut

Då goodwill är en post som är svår att bestämma ett värde på ska företaget årligen bedöma om det föreligger en indikation på nedskrivningsbehov för posten. Om det finns en sådan indikation ska nedskrivningsprövning göras. Tillgången ska skrivas av och avseende avskrivning på goodwill, se avskrivning, och angående nedskrivningar, se nedskrivning, allmänt.

K3-regler

Företag som tillämpar K3 ska vid bestämmandet av hur stort belopp goodwill utgör tillämpa kapitel 19 Rörelseförvärv och goodwill. Avskrivningar på goodwill ska göras enligt punkt 19.14 (enligt punkterna 18.18-18.23). Vid nedskrivning av goodwill ska kapitel 27 Nedskrivningar tillämpas.

Vid en prövning av nedskrivningsbehovet ska goodwill enligt punkt 27.18 fördelas på var och en av de kassagenererande enheter som väntas bli gynnade av förvärvet.

I det fall goodwill inte kan fördelas på kassagenererande enheter ska företaget enligt punkt 27.19 separera goodwill hänförlig till verksamheter som integrerats och till verksamheter som inte integrerats. Är goodwillposten hänförlig till en verksamhet som integrerats ska återvinningsvärdet beräknas för hela gruppen av integrerade verksamheter. Är goodwillposten hänförlig till en förvärvad verksamhet som inte integrerats ska återvinningsvärdet i sin helhet beräknas för den förvärvade verksamheten.

K2-regler

K2 innehåller inga särskilda bestämmelser om hur inkråmsgoodwill bestäms. Vid ett s.k. inkråmsförvärv bör vedertagen praxis tillämpas som den tar sig uttryck i normeringen. Detta innebär att när beloppet för goodwill fastställs så ska köpeskillingen minskas med det verkliga värdet på de förvärvade tillgångarna. Övertas vid förvärvet även skulder i den förvärvade rörelsen så är det nettot mellan tillgångar och skulder som ska jämföras med köpeskillingen.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

K ÅB innehåller inga särskilda bestämmelser om hur inkråmsgoodwill bestäms.

K4-regler

Företag som tillämpar i koncernredovisningen IFRS ska tillämpa IFRS 3 Rörelseförvärv och IAS 38 Immateriella tillgångar. Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Enligt IAS 38 punkt 48 får inte internt upparbetad goodwill redovisas som tillgång i rapporten över finansiell ställning. Till skillnad från ÅRL:s regler om att goodwill ska skrivas av anses goodwill vara en tillgång med en obestämbar nyttjandeperiod inom IFRS. Detta innebär att posten vid varje rapporteringstillfälle ska nedskrivningsprövas. Däremot ska goodwill i juridisk person skrivas av enligt RFR 2.

K1-regler

Enligt punkt 6.2 ska en förvärvad immateriell tillgång tas upp i balansräkningen om den har ett bestående värde och det är sannolikt att den kommer att ge företaget ekonomiska fördelar. Förvärvade immateriella anläggningstillgångar ska enligt punkt 6.3 värderas på samma sätt som maskiner och inventarier. Detta gäller såväl enskilda näringsidkare som ideella föreningar och registrerade trossamfund.

Upplysningar

Om ett företag redovisar goodwill som tillgång, ska det enligt 5 kap. 9 § ÅRL lämna upplysningar om tillämpad avskrivningsperiod och skälen för denna.

Förändringen av det redovisade värde för goodwill ska, precis som andra anläggningstillgångar, specificeras i not enligt 5 kap. 8 § ÅRL (samtliga företag) och 5 kap. 25 § ÅRL (större företag).

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%