Innehåll

Löpande bokföring

Gratifikation är en penningbelöning - utöver lön eller arvode - och brukar i vissa aktiebolag ges till personer i företagsledande ställning, styrelseledamöter och vd beroende på uppnådda försäljnings- eller resultatmål och bokförs som löner.

Bokslut

Per balansdagen obetalda gratifikationer kan krediteras konto 2823 Tantiem, gratifikationer och debiteras personalkostnader i kontoklass 7.Se uppslagsordet Gratifikation i Rätt Arbetsrätt, Rätt Lön och Rätt Skatt.