K4-regler

En utgivare av aktier eller av obligationer eller andra överlåtbara skuldförbindelser som inte konvertibla skuldebrev (se 18 kap. 2 § första stycket 1 i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden) ska enligt 16 kap. 5 § lagen om värdepappersmarknaden offentliggöra en delårsrapport för räkenskapsårets första sex månader (halvårsrapport). Halvårsrapporten ska offentliggöras så snart som möjligt och senast två månader efter rapportperiodens utgång.