Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Handelsbolag

Ett handelsbolag föreligger om två eller flera har avtalat att gemensamt utöva näringsverksamhet i ett bolag och bolaget har förts in i handelsregistret, se 1 kap. 1 § lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. Handelsbolag och den särskilda formen kommanditbolag är en juridisk person, dvs. bolaget kan förvärva rättigheter och inkläda sig skyldigheter, dvs. ha egna fordringar och skulder och sluta avtal i bolagets namn. Bolaget kan även föra talan inför domstol och andra myndigheter, se 1 kap. 4 § lag om handelsbolag och enkla bolag.

Däremot är inte handelsbolaget/kommanditbolaget s.k. skattesubjekt, vilket innebär att bolaget inte själv beskattas för överskottet av näringsverksamheten.

Handelsbolag måste ha minst två delägare, antingen fysiska (privatpersoner) och/eller juridiska personer (t.ex. aktiebolag, ekonomisk förening). En pensionsstiftelse eller personalstiftelse får enligt 1 kap. 2 § samma lag inte vara bolagsmän i ett handelsbolag.

För mer information om handelsbolag, se 2 kap. samma lag. För kommanditbolag se 3 kap. samma lag.

Löpande bokföring

Ett handelsbolag/kommanditbolag är en juridisk person och därmed bokföringsskyldig enligt 2 kap. 1 § BFL oavsett vem som äger handelsbolaget.

Bokslut

Ett handelsbolag/kommanditbolag ska avsluta den löpande redovisningen med antingen ett årsbokslut eller en årsredovisning enligt 6 kap. 1 § BFL.

Handelsbolag/kommanditbolag som har en eller flera juridiska personer som ägare ska upprätta en årsredovisning enligt ÅRL. Övriga handelsbolag/kommanditbolag som enbart har fysiska personer som ägare ska upprätta ett årsbokslut om handelsbolaget/kommanditbolaget klassificeras som ett stort företag enligt 6 kap. 1 § punkt 6 BFL eller är moderföretag i en större koncern enligt 6 kap. 1 § punkt 7.

Handelsbolag vars årliga nettoomsättning normalt understiger 3 miljoner kr får välja att upprätta förenklat årsbokslut, men handelsbolag får inte tillämpa K1 eftersom dessa enbart finns publicerade för enskilda näringsidkare och ideella föreningar.

K2-regler

Ett handelsbolag ska upprätta balansräkningen med tillägg av posten Lån till delägare eller närstående under rubriken Finansiella anläggningstillgångar. Posten ska placeras efter posten Andra långfristiga värdepappersinnehav, se punkt 4.18.

Eget kapital ska i balansräkningen delas upp på följande poster (punkt 4.19):

  • Eget kapital vid räkenskapsårets början

  • Insättningar eller uttag under året

  • Årets resultat

  • Eget kapital vid räkenskapsårets slut.

I ett handelsbolag får enligt punkt 7.15 användningen av en fysisk delägares privata tillgång i näringsverksamheten, exempelvis en privat bil, redovisas som utgift. Redovisas användning av en privat tillgång i näringsverksamheten är utgiften en skälig del av delägarens utgifter för tillgången. Om det finns ett värde som ska användas vid beskattningen får detta värde användas. Redovisas en sådan användning av en fysisk delägares privata tillgång som utgift ska ett motsvarande belopp enligt punkt 15.18 redovisas som en ökning av eget kapital.

Enligt punkt 7.17 får den del av en ersättning för arbete till en delägares make eller barn som delägaren ska beskattas för enligt IL inte redovisas som en kostnad.

Enligt punkt 7.16 får delägarens ökade levnadskostnader i samband med resor i näringsverksamheten redovisas som utgift i bolaget och redovisas till det belopp som delägaren ska dra av enligt IL. Redovisas sådana ökade levnadskostnader i samband med resor i näringsverksamheten som utgift ska enligt punkt 15.19 motsvarande belopp redovisas som en ökning av eget kapital.

I punkt 11.26 finns en lättnadsregel nummer 1 som enbart gäller handelsbolag som enbart har fysiska personer som delägare. Lättnadsregeln innebär att om värdet på en finansiell anläggningstillgång är noll kronor på balansdagen ska tillgången alltid skrivas ned till noll kronor. Överstiger värdet noll kronor behöver nedskrivning inte göras om tillgångens värde understiger det redovisade värdet med mindre än 25 000 kronor. Nedskrivning ska dock alltid göras om det sammanlagda värdet på bolagets finansiella anläggningstillgångar på balansdagen understiger deras sammanlagda redovisade värde med mer än 25 000 kronor.

I punkt 16.20 finns lättnadsregel nummer 2 för dessa handelsbolag som innebär att de inte behöver redovisa åtaganden, förutom pensionsåtaganden inklusive särskild löneskatt, som avsättningar om summan av dessa kan antas understiga 25 000 kronor.

Den tredje lättnadsregeln återfinns i punkt 19.21 och innebär att om värdet på andelar i ett koncernföretag eller ett gemensamt styrt företag som är anläggningstillgång är noll kronor på balansdagen ska tillgången alltid skrivas ned till noll kronor. Överstiger värdet noll kronor behöver nedskrivning inte göras om tillgångens värde understiger det redovisade värdet med mindre än 25 000 kronor. Detsamma gäller andelar i ett intresseföretag. Nedskrivning ska dock alltid göras om det sammanlagda värdet på företagets finansiella anläggningstillgångar på balansdagen understiger deras sammanlagda redovisade värde med mer än 25 000 kronor.

Enligt punkt 15.14 ska en delägares uttag av tillgångar och tjänster ur ett handelsbolag redovisas som minskning av eget kapital.

Ersättning för arbete till en delägares make eller barn ska enligt punkt 15.15 redovisas som uttag till den del ersättningen beskattas av delägaren enligt IL.

Delägarens uttag ska enligt punkt 15.16 värderas till marknadsvärdet inklusive sådan moms som motsvarar utgående skatt enligt ML. Om det finns ett värde som ska användas vid beskattningen av delägaren får detta värde användas.

En insättning av likvida medel eller andra tillgångar i ett handelsbolag ska enligt punkt 15.17 redovisas som ökning av eget kapital.

K-årsbokslut

För ett handelsbolag som upprättar sitt årsbokslut enligt K ÅB gäller samma regler som beskrivningen ovan enligt K2.

Se även sökordet Handelsbolag i Rätt Bolagsrätt, Rätt Skatt och Rätt Moms.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...