Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Hyra av lokal

Hyra av såväl kontors- och lagerlokaler (s.k. verksamhetslokaler) som garage och parkeringsplatser betalas vanligtvis i förskott. Hyra av garage, lagerlokal och parkeringsplats kan antingen särredovisas eller bokföras som en del av lokalhyran.

Här redogörs endast för erlagda hyreskostnader. Angående erhållna hyresintäkter och moms i samband med uthyrning av verksamhetslokaler, hyresintäkter.

Löpande bokföring

Erlagd hyra debiteras normalt något av kontona i kontogrupp 50 beroende på vad hyran avser.

Till hyreskostnaden räknas normalt även debiterat belopp för vatten, avlopp, bränsle etc. som fastighetsägaren tar ut i samband med hyran. Extra vattenavgift för driften behöver dock inte räknas in i hyreskostnaden, utan debiteras i så fall konto 5380 Vatten.

Bokslut

Eftersom hyran normalt betalas i förskott ska ofta den del av hyran som avser perioden efter balansdagen redovisas som en interimsfordran i bokslutet. Den hyresdel som belöper på det kommande räkenskapsåret krediteras det använda kontot, t.ex. konto 5010 Lokalhyra och debiteras konto 1710 Förutbetalda hyreskostnader. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring sker genom att samma konton bokförs omvänt.

Se uppslagsordet Lokalhyra i Rätt Moms.