Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Hyresrätt

Hyresrätten till en lokal representerar ofta ett bestående värde som näringsidkaren är beredd att betala för, t.ex. en centralt belägen lokal. Detsamma gäller värdet av de rättigheter som följer med ett arrendekontrakt. Om företaget betalat för hyresrätten i samband med övertagandet ska hyresrätten tas upp i balansräkningen som en immateriell anläggningstillgång om den har ett värde för företaget, se 4 kap. 2 § ÅRL. Denna tillgång ska årligen skrivas av för värdeminskning, som huvudregel under hyreskontraktstiden (nyttjandeperiod). Om företaget har möjlighet att förlänga avtalsperioden så kan även förlängningsperioden räknas in i den tid som hyresrätten skrivs av, under förutsättning att företaget har för avsikt att nyttja rätten att förlänga avtalet.

Löpande bokföring

Vid inköp:

Företagets utgifter för anskaffning av en hyresrätt debiteras oftast konto 1060 Hyresrätter, tomträtter och liknande. Till anskaffningsvärdet hör även mäklararvode. Hyresgäster som betalar förbättringar av den hyrda lokalen debiterar dessa kostnader normalt på konto 1232 Installationer på annans fastighet eller konto 1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet. Utgifter för reparationer och underhåll bokförs löpande, reparation och underhåll.

Vid försäljning:

Erhållet belopp debiteras det konto som tillgodoförs pengarna, t.ex. konto 1940 Bank. Konto 1060 Hyresrätter, tomträtter och liknande krediteras med hyresrättens anskaffningsvärde och konto 1069 Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande debiteras med hyresrättens ackumulerade avskrivningar.

Om försäljningsintäkten överstiger nettot av anskaffningsvärden minskat med ackumulerade avskrivning uppstår en realisationsvinst som normalt redovisas på kontot 3971 Vinst vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar. Om försäljningsintäkten understiger nettot av anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar uppstår en realisationsförlust som normalt redovisas på konto 7971 Förlust vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar.

Bokslut

Angående avskrivningar i bokslutet, avskrivning.

I balansräkning ÅRL, balansräkning K2 och balansräkning K3 redovisas oavskrivet värde på hyresrätter under rubriken Immateriella anläggningstillgångar och i posten Hyresrätter och liknande rättigheter. Detta gäller även juridiska personer i noterade företag som redovisar enligt RFR 2 IFRS/IAS.

K3-regler

Företag som tillämpar K3 ska tillämpa kapitel 18 Immateriella tillgångar utom goodwill. I K3 finns inga förenklingsregler avseende avskrivningar som i K2. I punkt 18.18 framgår dock att nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång som uppkommit till följd av avtalsenliga eller andra juridiska rättigheter inte får överstiga den period som omfattas av avtalet eller de juridiska rättigheterna. Kan denna period förlängas ska nyttjandeperioden innefatta förlängningsperioden eller förlängningsperioderna endast om det finns belägg för att företaget kan förlänga avtalet utan betydande utgifter. Men nyttjandeperioden kan vara kortare än den period som avtalats om företaget inte har för avsikt att använda tillgången under hela avtalsperioden.

Nedskrivningsprövning ska göras enligt kapitel 27 Nedskrivningar.

K2-regler

Enligt punkt 9.2 ska anskaffningsvärdet redovisas i balansräkningen eftersom företaget äger hyresrätten och därefter ska hyresrätten redovisas enligt kapitel 10. Enligt punkt 10.27 får nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång bestämmas till fem år. Nedskrivningar behandlas i punkterna 10.32-10.36 och innehåller förenklingsregler. Enligt K2 får inte en immateriell anläggningstillgång skrivas upp.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Enligt punkt 8.2 ska anskaffningsvärdet redovisas i balansräkningen eftersom företaget äger hyresrätten och därefter ska hyresrätten redovisas enligt kapitel 9. Enligt kapital 9 gäller samma regler som i K2.

K4-regler

Företag som redovisar enligt IFRS i sin koncernredovisning ska tillämpa IAS 38 Immateriella tillgångar samt RFR 2 Redovisning för juridiska personer i moderföretagets årsredovisning.

K1-regler

Enligt K1 ska en förvärvad immateriell tillgång tas upp i balansräkningen om den har ett bestående värde och det är sannolikt att den kommer att ge företaget ekonomiska fördelar.

Se uppslagsordet Hyresrätt i Rätt Moms.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...