En ideell förening är en förening som kännetecknas av att den har ett ideellt ändamål och/eller bedriver ideell verksamhet. Med ideellt menas att syftet inte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen (vilket är syftet med en ekonomisk förening). Det finns ingen särskild lag för ideella föreningar. LEF gäller inte de ideella föreningarna. För bokföringsskyldiga ideella föreningar gäller bokföringsreglerna enligt BFL. Ideella föreningar som bedriver näringsverksamhet eller är moderföretag i en koncern är alltid bokföringsskyldiga, se 2 kap. 2 § BFL. Ideella föreningar är alltid bokföringsskyldiga om värdet på tillgångarna i föreningen överstiger ett gränsvärde på 1 500 000 kr. Detta värde bestäms enligt 2 kap. 4 § BFL och är normalt försäljningsvärdet på tillgångarna. Dock får fastigheter och byggnader som är lös egendom tas upp till taxeringsvärdet.

Kraven på vilka föreningar som ska upprätta årsredovisning har sedan ett antal år anpassats till de nya gränsvärdena för större företag respektive mindre företag. Föreningar som räknas till kategorin större företag är skyldiga att upprätta årsredovisning, skyldighet att upprätta. Föreningar som räknas till kategorin mindre företag behöver bara upprätta årsbokslut, skyldighet att upprätta.

Ideella föreningar med 90-konton ska enligt Svensk Insamlingskontroll tillämpa K3.

Föreningar som inte ska upprätta en årsredovisning utan ska upprätta ett årsbokslut kan välja mellan att tillämpa BFNAR 2017:3 Årsbokslut (K ÅB) eller BFNAR 2010:1. Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (K1).

K1-regler

BFN har publicerat K1 för ideella föreningar och registrerade trossamfund (BFNAR 2010:1). Enligt denna K1 får bokföringsskyldiga ideella föreningar upprätta förenklat årsbokslut om föreningens nettoomsättning tillsammans med medlemsavgifter, gåvor, bidrag och övriga liknande intäkter normalt uppgår till högst 3 mkr. Om dessa intäkter sammanlagt överstiger 3 mkr eller om föreningen inte vill upprätta förenklat årsbokslut ska föreningen i stället upprätta ett årsbokslut i enligt med 6 kap. 4 § BFL och tillämpa de regler som gäller för årsbokslut. En ideell förening som tillämpar K1 måste följa reglerna i sin helhet.

K1 får även tillämpas av föreningar som inte är bokföringsskyldiga enligt BFL men som frivilligt väljer att avsluta sina räkenskaper med ett förenklat årsbokslut.

Föreningar som utgör mindre företag får enligt ÅRL upprätta balans- och resultaträkning i förkortad form.

Eget kapital i ideell förening utgör fritt eget kapital, vilket innebär att en ideell förening inte kan, som aktiebolag och ekonomiska föreningar, skriva upp en anläggningstillgång. En del av eget kapital, som i vissa fall kan utgöra kapitalbasen i en förening, är donationskapital, dvs. ett donerat kapitel där enbart avkastningen får användas för att uppfylla föreningens ideella ändamål. Det är vanligt att föreningar, framför allt insamlingsorganisationer, öronmärker erhållna gåvor inom eget kapital för vad man skulle kunna kalla moraliska förpliktelser. Det innebär att det inte finns någon formell förpliktelse att betala, men föreningen har lovat att uppfylla det ändamål som gåvorna samlats in till. Dessa öronmärkta medel benämns oftast ändamålsbestämda medel. Förändring av ändamålsbestämda medel redovisas i eget kapital eller efter resultaträkningens nettovinst.

Se uppslagsorden Allmännyttig ideell förening i Rätt Moms samt Ideell förening i Rätt Moms, Rätt Lön och Rätt Arbetsrätt.