Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

IFRIC

IFRIC är uttalanden från IFRS Interpretations Committee och en del av regelverket IFRS. Idag (december 2021) finns följande uttalanden i form av IFRIC:

IFRIC 1

Förändringar i befintliga skulder avseende nedmontering, återställande och liknande åtgärder

IFRIC 2

Medlemsandelar i ekonomiska föreningar och liknande instrument

IFRIC 5

Rätter till intressen i fonder för nedläggning, återställande och miljöåterställande åtgärder

IFRIC 6

Förpliktelser som uppstår genom deltagande på viss marknad - avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter

IFRIC 7

Tillämpning av inflationsjusteringsmetoden enligt IAS 29 Finansiell rapportering i höginflationsländer

IFRIC 10

Delårsrapportering och nedskrivningar

IFRIC 12

Avtal om ekonomiska och samhälleliga tjänster

IFRIC 14

IAS 19 - Begränsningen av en förmånsbestämd tillgång, lägsta fonderingskrav och samspelet dem emellan

IFRIC 16

Säkringar av nettoinvestering i en utlandsverksamhet

IFRIC 17

Värdeöverföring av icke-kontanta tillgångar genom utdelning till ägare

IFRIC 19

Utsläckning av finansiella skulder med egetkapitalinstrument

IFRIC 20

Avrymningskostnader under ett dagbrotts produktionsfas

IFRIC 21

Avgifter

IFRIC 22

Transaktioner i utländsk valuta och förskottsersättning

IFRIC 23

Osäkerheter i fråga om inkomstsskattemässig behandling