Innehåll

Redovisa Rätt 2019 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

IFRIC

IFRIC är uttalanden från IFRS Interpretations Committee och en del av regelverket IFRS. Idag (juni 2019) finns följande uttalanden i form av IFRIC:

IFRIC 1Förändringar i befintliga skulder avseende nedmontering, återställande och liknande åtgärder
IFRIC 2Medlemsandelar i ekonomiska föreningar och liknande instrument
IFRIC 4Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett leasingavtal
IFRIC 5Rätter till intressen i fonder för nedläggning, återställande och miljöåterställande åtgärder
IFRIC 6Förpliktelser som uppstår genom deltagande på viss marknad - avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter
IFRIC 7Tillämpning av inflationsjusteringsmetoden enligt IAS 29 Finansiell rapportering i höginflationsländer
IFRIC 10Delårsrapportering och nedskrivningar
IFRIC 12Avtal om ekonomiska och samhälleliga tjänster
IFRIC 14IAS 19 - Begränsningen av en förmånsbestämd tillgång, lägsta fonderingskrav och samspelet dem emellan
IFRIC 16Säkringar av nettoinvestering i en utlandsverksamhet
IFRIC 17Värdeöverföring av ickekontanta tillgångar genom utdelning till ägare
IFRIC 19Utsläckning av finansiella skulder med egetkapitalinstrument
IFRIC 20Avrymningskostnader under ett dagbrotts produktionsfas
IFRIC 21Avgifter
IFRIC 22Transaktioner i utländsk valuta och förskottsersättning
IFRIC 23Vägledning vid redovisning av osäkerheter i inkomstskatter

 

IASB

IAS

IFRS-företag

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%