Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, den så kallade IFRS-förordningen, ska svenska företag vars värdepapper är noterade på en reglerad marknad inom EU (s.k. noterade företag) från och med den 1 januari 2005 upprätta koncernredovisning i enlighet med de av EU-kommissionen antagna IFRS/IAS-reglerna.

De internationella redovisningsstandarderna utgörs av IFRS (International Financial Reporting Standards) och IAS (International Accounting Standards) med tillhörande tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRIC) och Standing Interpretations Committee (SIC). Dessa ska tillämpas i sin helhet.