Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Immateriell anläggningstillgång, ej balansgill

K3-regler

Utgifter som inte får tas upp som tillgång och som alltid ska redovisas som kostnader framgår av punkt 18.5 och är utgifter för

  1. internt upparbetade varumärken, utgivningsrätter för tidningar och publikationer, kundregister och liknande poster,

  2. etablering av verksamheter inklusive utgifter för advokatarvoden och utgifter för att bilda en juridisk person, utgifter för att etablera en ny affärs- eller företagsenhet eller utgifter för att inleda nya verksamheter eller lansera nya produkter eller processer,

  3. utbildning,

  4. reklam och säljfrämjande åtgärder,

  5. omlokalisering eller omorganisation av delar av ett företag eller hela företaget, eller

  6. internt upparbetad goodwill.

K2-regler

En egenupparbetad immateriell anläggningstillgång får enligt punkt 10.4 inte redovisas som tillgång trots att 4 kap. 2 § ÅRL ger viss möjlighet till det. Utgifter som kan hänföras till en sådan tillgång ska kostnadsföras.

Endast immateriella anläggningstillgångar som företaget förvärvat och äger får redovisas som tillgång, se punkterna 9.2 och 9.8.