Innehåll

Bokslut

Samtliga företag ska enligt 5 kap. 8 § ÅRL för varje post som tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen eller i sådana noter som avses i 3 kap. 4 § fjärde stycket 2 ska upplysningar lämnas om

  1. tillgångarnas anskaffningsvärde,

  2. tillkommande och avgående tillgångar,

  3. överföringar,

  4. årets avskrivningar enligt 4 kap. 4 §,

  5. årets nedskrivningar

  6. årets uppskrivningar, med särskild upplysning om uppskrivningsbeloppets användning och hur mycket av det som kvarstår oavskrivet.

Grunderna för avskrivning av anläggningstillgångarnas olika poster ska anges.

De upplysningar som ett företag ska lämna enligt 5 kap. 8 § ÅRL ska enligt K3 punkt 18.28 omfatta avskrivningsmetod och tillämpad nyttjandeperiod eller avskrivningsprocent. Enligt K2 punkt 18.4 omfattar upplysningskravet avskrivningstid för varje post (och sammanslagna poster i en förkortad balansräkning). Ett företag som fördelar avskrivning på annat sätt än linjärt ska enligt K2 lämna upplysning om hur avskrivningen fördelas. Ett företag som skriver av en tillgång till restvärde ska lämna upplysning om detta.

Större företag ska enligt 5 kap. 25 § ÅRL lämna upplysning om det belopp avseende ränta som inkluderats i anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång med stöd av 4 kap. 3 § fjärde stycket.

Större företag ska också för varje post som tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen eller i sådana noter som avses i 3 kap. 4 § fjärde stycket 2 lämna upplysningar om

  1. ackumulerade avskrivningar enligt 4 kap. 4 §,

  2. ackumulerade nedskrivningar,

  3. ackumulerade uppskrivningar, och

  4. korrigeringar av tidigare års avskrivningar enligt 4 kap. 4 §, nedskrivningar och uppskrivningar.

Om ett större företag har skrivit av, skrivit ned eller skrivit upp en anläggningstillgång uteslutande av skatteskäl, ska företaget lämna en upplysning om detta med angivande av avskrivningens, nedskrivningens eller uppskrivningens storlek. Detta görs normalt genom att särredovisa överavskrivningar.