Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Immateriell tillgång

 

En immateriell tillgång är enligt K3 punkt 18.2 en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form.

Förvärvade eller upparbetade immateriella rättigheter, vilka har ett bestående värde för företaget, utgör anläggningstillgångar - därav beteckningen immateriella tillgångar. Vid köp av rättighet övertas snarare dispositionsrätten än äganderätten (jfr. bostadsrätt.)

Löpande bokföring

Anskaffningsvärdet för immateriella anläggningstillgångar debiteras lämpligt konto i kontogrupp 10.

Bokslut

Utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten som är av väsentligt värde för rörelsen under kommande år får enligt 4 kap. 2 § ÅRL tas upp som immateriell anläggningstillgång. Detsamma gäller utgifter för koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter och liknande rättigheter och tillgångar samt ersättning som vid förvärv av rörelse överstiger det behållna värdet av de tillgångar som förvärvats och de skulder som övertagits, dvs. goodwill. Däremot får inte, enligt lagtexten, utgifter för företagsbildning, ökning av aktiekapitalet eller motsvarande eller för företagets förvaltning tas upp som tillgång.

Anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod ska enligt 4 kap. 4 § ÅRL skrivas av systematiskt över denna period, avskrivning. Nyttjandeperioden för en immateriell ska bestämmas utifrån den tid företaget har för avsikt att nyttja tillgången, nyttjandeperiod. Dock ska nyttjandeperioden för goodwill samt egenupparbetade utvecklingsutgifter bestämmas till fem år om företaget inte med rimlig grad av säkerhet kan fastställa en längre avskrivningstid.

K3-regler

Företag som tillämpar K3 ska tillämpa kapitel 18 Immateriella tillgångar. Kapitlet behandlar immateriella tillgångar som anskaffas genom ett separat förvärv, anskaffas som en del i ett rörelseförvärv samt anskaffas genom intern upparbetning.

Tillgångar som anskaffas som ett separat förvärv ska tas i balansräkningen till sitt inköpspris med tillägg för eventuella direkt hänförbara utgifter för anskaffningen.

Tillgångar som anskaffas som del i ett rörelseförvärv ska tas upp till sitt verkliga värde på en aktiv marknad. Till sakens natur innebär detta att den immateriella tillgången är identifierbar. En tillgång är identifierbar om den är avskiljbar, dvs. om den går att sälja, hyra ut etc., enskilt eller tillsammans med tillhörande avtal.

Dock finns begränsningar avseende det värde som tillgången åsätts. Om det verkliga värdet inte kan fastställas med hänvisning till en aktiv marknad, ska värdet bestämmas så att inte en negativ goodwill uppkommer.

En tillgång är enligt punkt 18.3 b identifierbar om den ”uppkommer ur avtalsenliga eller andra juridiska rättigheter oavsett om dessa rättigheter är överlåtbara eller avskiljbara från företaget eller från andra rättigheter och förpliktelser”.

Enligt punkt 18.7 ska ett företag välja mellan kostnadsföringsmodellen eller aktiveringsmodellen när det gäller utgifter som avser framtagandet av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Enligt kostnadsföringsmodellen (punkt 18.8) ska alla utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgångar, benämns även egenupparbetade immateriella tillgångar kostnadsföras löpande. Se egenupparbetade immateriella tillgångar för tillämpning av aktieringsmodellen.

Nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång som uppkommit till följd av avtalet eller de juridiska rättigheter får enligt punkt 18.18 inte överstiga den period som omfattas av avtalet eller de juridiska rättigheterna. Kan denna period förlängas, ska nyttjandeperioden innefatta förlängningsperioden eller förlängningsperioderna endast om det finns belägg för att företaget kan förlänga avtalet utan betydande utgifter.

Nyttjandeperioden kan vara kortare än den period som avtalats om företaget inte har för avsikt att använda tillgången under hela avtalsperioden.

K2-regler

Ett företag som tillämpar K2 kan enbart ha förvärvade immateriella tillgångar, då egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar inte får aktiveras enligt K2 (se punkt 10.4). Huvudregeln avseende avskrivningar av immateriella tillgångar är nyttjandeperioden, se 4 kap 4 § ÅRL. Som en förenkling kan 5 års nyttjandeperiod tillämpas, se punkt 10.27.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Ett företag som tillämpar K ÅB kan enbart ha förvärvade immateriella tillgångar, då egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar inte får aktiveras enligt K ÅB (se punkt 9.4). Huvudregeln avseende avskrivningar av immateriella tillgångar är nyttjandeperioden, se 4 kap. 4 § ÅRL. Som en förenkling kan 5 års nyttjandeperiod tillämpas, se punkt 9.27.

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS i koncernredovisningen ska tillämpa IAS 38 Immateriella tillgångar. Vid förvärv tillämpas även IFRS 3 Rörelseförvärv. Hemsidor redovisas enligt SIC 32 Immateriella tillgångar - utgifter för webbplats. Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Enligt IAS 38 punkt 52-56 får inte en immateriell tillgång som uppstår genom forskning, eller i forskningsfasen av ett internt projekt, redovisas som en tillgång i rapporten över finansiell ställning. Utgifter för forskning, eller under forskningsfasen för ett internt projekt, ska kostnadsföras när de uppkommer. Däremot ska en immateriell tillgång som skapas i en utvecklingsfas enligt punkt 57 tas upp som tillgång i rapporten över finansiell ställning. Kan ett företag inte särskilja forskningsfasen från utvecklingsfasen i ett internt projekt för att skapa en immateriell tillgång anses projektutgifterna tillhöra enbart forskningsfasen - och ska då kostnadsföras när de uppkommer.

I juridisk person får enligt RFR 2 ett företag kostnadsföra utgifter i utvecklingsfasen.

K1-regler

Enligt K1 punkt 6.2 för såväl enskilda näringsidkare som för ideella föreningar och registrerade trossamfund ska en förvärvad immateriell tillgång tas upp i balansräkningen om den har ett bestående värde och det är sannolikt att den kommer att ge företaget ekonomiska fördelar. Internt upparbetade immateriella tillgångar får inte tas upp i balansräkningen. Förvärvade immateriella anläggningstillgångar ska värderas på samma sätt som maskiner och inventarier. Reglerna om oväsentligt värde och kort nyttjandeperiod gäller inte för förvärvade immateriella tillgångar.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%