En immateriell tillgång är enligt K3 punkt 18.2 en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form.

Förvärvade eller upparbetade immateriella rättigheter, vilka har ett bestående värde för företaget, utgör anläggningstillgångar - därav beteckningen immateriella tillgångar. Vid köp av rättighet övertas snarare dispositionsrätten än äganderätten (jfr bostadsrätt).

Löpande bokföring

Anskaffningsvärdet för immateriella anläggningstillgångar debiteras lämpligt konto i kontogrupp 10.

Bokslut

Utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten som är av väsentligt värde för rörelsen under kommande år får enligt 4 kap. 2 § ÅRL tas upp som immateriell anläggningstillgång. Detsamma gäller utgifter för koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter och liknande rättigheter och tillgångar samt ersättning som vid förvärv av rörelse överstiger det behållna värdet av de tillgångar som förvärvats och de skulder som övertagits, dvs. goodwill. Däremot får inte, enligt lagtexten, utgifter för företagsbildning, ökning av aktiekapitalet eller motsvarande eller för företagets förvaltning tas upp som tillgång.

Anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod ska enligt 4 kap. 4 § ÅRL skrivas av systematiskt över denna period, avskrivning. Nyttjandeperioden för en immateriell ska bestämmas utifrån den tid företaget har för avsikt att nyttja tillgången, nyttjandeperiod. Dock ska nyttjandeperioden för goodwill samt egenupparbetade utvecklingsutgifter bestämmas till fem år om företaget inte med rimlig grad av säkerhet kan fastställa en längre avskrivningstid.

K3-regler

Företag som tillämpar K3 ska tillämpa kapitel 18 Immateriella tillgångar för immateriella tillgångar som anskaffas genom ett separat förvärv, anskaffas som en del i ett rörelseförvärv samt anskaffas genom intern upparbetning.

En tillgång är enligt punkt 18.3 identifierbar om den

  1. är avskiljbar, dvs. det går att avskilja eller dela av den från företaget och sälja, överlåta, licensiera, hyra ut eller byta den, antingen enskilt eller tillsammans med tillhörande avtal, tillgång eller skuld, eller

  2. uppkommer ur avtalsenliga eller andra juridiska rättigheter oavsett om dessa rättigheter är överlåtbara eller avskiljbara från företaget eller från andra rättigheter och förpliktelser.

Tillgångar som anskaffas som del i ett rörelseförvärv ska tas upp till sitt verkliga värde på en aktiv marknad. Till sakens natur innebär detta att den immateriella tillgången är identifierbar. En tillgång är identifierbar om den är avskiljbar, dvs. om den går att sälja, hyra ut etc., enskilt eller tillsammans med tillhörande avtal.

Dock finns begränsningar avseende det värde som tillgången åsätts. Om det verkliga värdet inte kan fastställas med hänvisning till en aktiv marknad, ska värdet bestämmas så att inte en negativ goodwill uppkommer.

Enligt punkt 18.7 ska ett företag välja mellan kostnadsföringsmodellen eller aktiveringsmodellen när det gäller utgifter som avser framtagandet av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Enligt kostnadsföringsmodellen (punkt 18.8) ska alla utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgångar, benämns även egenupparbetade immateriella tillgångar kostnadsföras löpande. Se egenupparbetade immateriella tillgångar för tillämpning av aktieringsmodellen.

Nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång som uppkommit till följd av avtalet eller de juridiska rättigheter får enligt punkt 18.18 inte överstiga den period som omfattas av avtalet eller de juridiska rättigheterna. Kan denna period förlängas, ska nyttjandeperioden innefatta förlängningsperioden eller förlängningsperioderna endast om det finns belägg för att företaget kan förlänga avtalet utan betydande utgifter.

Nyttjandeperioden kan vara kortare än den period som avtalats om företaget inte har för avsikt att använda tillgången under hela avtalsperioden.

K2-regler

Ett företag som tillämpar K2 kan enbart ha förvärvade immateriella tillgångar, då egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar inte får aktiveras enligt K2 (se punkt 10.4). Huvudregeln avseende avskrivningar av immateriella tillgångar är nyttjandeperioden, se 4 kap. 4 § ÅRL. Som en förenkling kan 5 års nyttjandeperiod tillämpas, se punkt 10.27.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Ett företag som tillämpar K ÅB kan enbart ha förvärvade immateriella tillgångar, då egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar inte får aktiveras enligt K ÅB (se punkt 9.4). Huvudregeln avseende avskrivningar av immateriella tillgångar är nyttjandeperioden, se 4 kap. 4 § ÅRL. Som en förenkling kan 5 års nyttjandeperiod tillämpas, se punkt 9.27.

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS i koncernredovisningen ska tillämpa IAS 38 Immateriella tillgångar. Vid förvärv tillämpas även IFRS 3 Rörelseförvärv. Hemsidor redovisas enligt SIC 32 Immateriella tillgångar - utgifter för webbplats. Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Enligt IAS 38 punkt 52-56 får inte en immateriell tillgång som uppstår genom forskning, eller i forskningsfasen av ett internt projekt, redovisas som en tillgång i rapporten över finansiell ställning. Utgifter för forskning, eller under forskningsfasen för ett internt projekt, ska kostnadsföras när de uppkommer. Däremot ska en immateriell tillgång som skapas i en utvecklingsfas enligt punkt 57 tas upp som tillgång i rapporten över finansiell ställning. Kan ett företag inte särskilja forskningsfasen från utvecklingsfasen i ett internt projekt för att skapa en immateriell tillgång anses projektutgifterna tillhöra enbart forskningsfasen - och ska då kostnadsföras när de uppkommer.

I juridisk person får enligt RFR 2 ett företag kostnadsföra utgifter i utvecklingsfasen.

K1-regler

Enligt K1 punkt 6.2 för såväl enskilda näringsidkare som för ideella föreningar och registrerade trossamfund ska en förvärvad immateriell tillgång tas upp i balansräkningen om den har ett bestående värde och det är sannolikt att den kommer att ge företaget ekonomiska fördelar. Internt upparbetade immateriella tillgångar får inte tas upp i balansräkningen. Förvärvade immateriella anläggningstillgångar ska värderas på samma sätt som maskiner och inventarier. Reglerna om oväsentligt värde och kort nyttjandeperiod gäller inte för förvärvade immateriella tillgångar.