Löpande bokföring

Avdragsgill ingående moms debiteras normalt konto 2640 Ingående moms. Vid momsperiodens slut krediteras konto 2640 och debiteras konto 2650 Redovisningskonto för moms. I samband med att momsdeklarationen upprättas debiteras/krediteras (beroende på vilket saldo) konto 2650 och i stället krediteras/debiteras konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter. När sedan betalning sker bokförs den mot konto 1630.

Vid blandad verksamhet, t.ex. psykologer som både bedriver icke momspliktig psykoterapi och momspliktig handledning, debiteras ingående moms avseende den momspliktiga verksamheten på konto 2649 Ingående moms, blandad verksamhet och ingående moms avseende den icke momspliktiga verksamheten på kostnadskontot 6999 Ingående moms, blandad verksamhet. Vid momsregistrerad uthyrningsverksamhet (hyresintäkter) kan den ingående momsen debiteras konto 2646 Ingående moms på uthyrning om uthyraren även har annan verksamhet för att lättare kunna skilja verksamheterna åt.

Bokslut

Kontot för ingående moms ska vara ”nollat” per balansdagen. All ingående moms ska vara överförd till konto 2650 Redovisningskonto för moms. Eftersom konto 2650 till sin karaktär är ett skuldkonto bör dock en eventuell momsfordran i bokslutet krediteras konto 2650 och i stället debiteras konto 1650 Momsfordran.

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare ska företagets momsfordringar på balansdagen, som inte redovisas i momsdeklaration, tas upp under övriga fordringar i balansräkning K1 enskilda näringsidkare. Momsskulder som redovisas i momsdeklaration ska däremot föras om till skatteskulder.