Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Inkomstskatt

Inkomstskatter, enligt K3 punkt 29.2, utgörs av samtliga inhemska och utländska skatter som beräknas på företagets skattepliktiga resultat, samt kupongskatter som erläggs av dotterföretag, intresseföretag eller gemensamt styrt företag vid utdelning till det rapporterande företaget.

Inkomstskatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som företaget kommer att betala avseende innevarande års vinst och är således kopplad till årets inkomstdeklaration. Den uppskjutna skatten är inte kopplad till någon inkomstdeklaration men kommer att påverka företagets framtida skattebetalningar.

Företag som inte är skattesubjekt, t.ex. handelsbolag och enskilda firmor, ska varken redovisa aktuell skatt eller uppskjuten skatt.

Löpande bokföring

Bokföring av inkomstskatt/bolagsskatt steg för steg kan se ut enligt följande:

  1. Beskattningsårets inbetalda F-skatter bokförs löpande kan se ut enligt följande: debet konto 2518 Betald F-skatt, alternativt konto 2510 Skatteskulder, och kredit ett bankkonto.

  2. Kompletteringsbetalning bokförs på samma konton som ovan det beskattningsår den är hänförlig till.

  3. När företagets slutskattebesked erhållits görs en avstämning mellan beräknad och slutlig skatt:

    • Först förs saldobalanserna från konto 2512 Beräknad inkomstskatt och 2518 Betald F-skatt till konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter.

    • Om det finns en differens mellan slutlig skatt enligt slutskattebeskedet och bokförd skatteskuld på konto 2518 Betald F-skatt (t.ex. på grund av felaktigt beräknad skatt vid föregående års bokslut eller ändrad taxering) förs differensen till konto 8910 Skatt som belastar årets resultat med konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter som motkonto.

    • Eventuell intäktsränta på skattekontot krediteras konto 8314 Skattefria ränteintäkter och eventuell kostnadsränta debiteras konto 8423 Räntekostnader för skatter och avgifter, motkontot är konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter.

  4. Årets kostnad för inkomstskatt/bolagsskatt beräknas. Konto 8910 Skatt som belastar årets resultat debiteras och konto 2512 Beräknad inkomstskatt krediteras. Konto 8910 Skatt som belastar årets resultat innehåller både årets skattekostnad, dels korrigeringar avseende tidigare år.

K3-regler

Företag som tillämpar K3 ska tillämpa kapitel 29 Inkomstskatter och därmed redovisa både aktuell skatt och uppskjuten skatt i såväl juridisk person som i koncernredovisningen.

Enligt punkt 29.3 ska ett företag redovisa både aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Skattepliktigt resultat är enligt punkt 29.5 det överskott eller underskott för ett räkenskapsår som ska ligga till grund för beräkning av aktuell skatt enligt gällande skatteregler.

Den del av aktuell skatt som inte har betalats per balansdagen redovisas som skuld, se punkt 29.6. Överstiger det som har betalats den beräknade skatten för innevarande och tidigare räkenskapsår, ska det överskjutande beloppet redovisas som tillgång i en egen post.

Medför ett skattemässigt underskottsavdrag rätt till återbetalning av aktuell skatt hänförlig till tidigare räkenskapsår ska enligt punkt 29.7 en fordran avseende aktuell skatt redovisas.

Aktuell skatt ska redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en transaktion eller händelse som redovisas direkt mot eget kapital (punkt 29.8).

Aktuell skatt ska enligt punkt 29.9 värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller per balansdagen. Beloppet får inte nuvärdeberäknas.

En skattefordran avseende svensk inkomstskatt och en skatteskuld avseende svensk inkomstskatt får enligt punkt 29.32 endast kvittas mot varandra i årsredovisningen om det finns en legal rätt till kvittning.

I juridisk person ska ingen uppskjuten skatt särredovisas avseende obeskattade reserver, se punkt 29.37.

Se även uppskjuten skatt.

För notupplysningar, se noter enligt ÅRL och K3, större företag.

K2-regler

Företag som redovisar enligt K2 ska enbart redovisa aktuell skatt, dvs. inkomstskatt som belöper på årets resultat. Förbudet mot redovisning av uppskjuten skatt framgår av punkterna 11.5 och 16.4. En skattefordran ska redovisas som en övrig fordran i balansräkningen och en skatteskuld ska redovisas i posten Skatteskulder, se uppställningsformen i punkt 4.7. En skattefordran avseende svensk inkomstskatt och en skatteskuld avseende svensk inkomstskatt kvittas mot varandra i årsredovisningen vilket framgår av kommentaren till posten Skatteskulder.

Det finns inga krav att ett företag som tillämpar K2 ska lämna upplysningar avseende skatt.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Företag som är självständiga skattesubjekt och som redovisar enligt K ÅB ska enbart redovisa aktuell skatt, dvs. inkomstskatt som belöper på årets resultat. Förbudet mot redovisning av uppskjuten skatt framgår av punkterna 10.5 och 15.4. En skattefordran ska redovisas som en övrig fordran i balansräkningen och en skatteskuld ska redovisas under posten Skatteskulder. En skattefordran avseende svensk inkomstskatt och en skatteskuld avseende svensk inkomstskatt får kvittas mot varandra i årsbokslutet.

K4-regler

Företag som redovisar enligt IFRS ska i koncernredovisningen tillämpa IAS 12 Inkomstskatter, SIC 25 Inkomstskatter - konsekvenser av en förändring av skattestatus. Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Skyldigheten att redovisa såväl aktuell som uppskjuten skatt finns både i juridisk person och i koncernredovisningen. Enligt RFR 2 utgör de belopp som satts av till obeskattade reserver skattepliktiga temporära skillnader. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning ska inte den uppskjutna skatteskuld som hänför sig till de obeskattade reserverna särredovisas i juridisk person. De obeskattade reserverna redovisas därför till bruttobelopp i balansräkning ÅRL och bokslutsdispositionerna till bruttobelopp i resultaträkning, kostnadsslagsindelad enligt ÅRL.

K1-regler

Enskilda näringsidkare som redovisar enligt K1 ska endast bokföra skatter som hör till näringsverksamheten i företaget, t.ex. moms och arbetsgivaravgifter. Näringsidkarens egna skatteskulder ska inte bokföras i företaget.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...