Inkomstskatter, enligt K3 punkt 29.2, utgörs av samtliga inhemska och utländska skatter som beräknas på företagets skattepliktiga resultat, samt kupongskatter som erläggs av dotterföretag, intresseföretag eller gemensamt styrt företag vid utdelning till det rapporterande företaget.

Inkomstskatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som företaget kommer att betala avseende innevarande års vinst och är således kopplad till årets inkomstdeklaration. Den uppskjutna skatten är inte kopplad till någon inkomstdeklaration men kommer att påverka företagets framtida skattebetalningar.

Företag som inte är skattesubjekt, t.ex. handelsbolag och enskilda firmor, ska varken redovisa aktuell skatt eller uppskjuten skatt.

Löpande bokföring

För bokföring av inkomstskatt, se årets skatt.

K3-regler

Företag som tillämpar K3 ska tillämpa kapitel 29 Inkomstskatter och därmed redovisa både aktuell skatt och uppskjuten skatt i såväl juridisk person som i koncernredovisningen.

Enligt punkt 29.3 ska ett företag redovisa både aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Skattepliktigt resultat är enligt punkt 29.5 det överskott eller underskott för ett räkenskapsår som ska ligga till grund för beräkning av aktuell skatt enligt gällande skatteregler.

Den del av aktuell skatt som inte har betalats per balansdagen redovisas som skuld, se punkt 29.6. Överstiger det som har betalats den beräknade skatten för innevarande och tidigare räkenskapsår, ska det överskjutande beloppet redovisas som tillgång i en egen post.

Medför ett skattemässigt underskottsavdrag rätt till återbetalning av aktuell skatt hänförlig till tidigare räkenskapsår ska enligt punkt 29.7 en fordran avseende aktuell skatt redovisas.

Aktuell skatt ska redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en transaktion eller händelse som redovisas direkt mot eget kapital (punkt 29.8).

Aktuell skatt ska enligt punkt 29.9 värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller per balansdagen. Beloppet får inte nuvärdesberäknas.

En skattefordran avseende svensk inkomstskatt och en skatteskuld avseende svensk inkomstskatt får enligt punkt 29.32 endast kvittas mot varandra i årsredovisningen om det finns en legal rätt till kvittning.

I juridisk person ska ingen uppskjuten skatt särredovisas avseende obeskattade reserver, se punkt 29.37.

Se även uppskjuten skatt.

För notupplysningar, se noter enligt ÅRL och K3, större företag.

K2-regler

Företag som redovisar enligt K2 ska enbart redovisa aktuell skatt, dvs. inkomstskatt som belöper på årets resultat. Förbudet mot redovisning av uppskjuten skatt framgår av punkterna 11.5 och 16.4. En skattefordran ska redovisas som en övrig fordran i balansräkningen och en skatteskuld ska redovisas i posten Skatteskulder, se uppställningsformen i punkt 4.7. En skattefordran avseende svensk inkomstskatt och en skatteskuld avseende svensk inkomstskatt kvittas mot varandra i årsredovisningen vilket framgår av kommentaren till posten Skatteskulder.

Det finns inga krav att ett företag som tillämpar K2 ska lämna upplysningar avseende skatt.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Företag som är självständiga skattesubjekt och som redovisar enligt K ÅB ska enbart redovisa aktuell skatt, dvs. inkomstskatt som belöper på årets resultat. Förbudet mot redovisning av uppskjuten skatt framgår av punkterna 10.5 och 15.4. En skattefordran ska redovisas som en övrig fordran i balansräkningen och en skatteskuld ska redovisas under posten Skatteskulder. En skattefordran avseende svensk inkomstskatt och en skatteskuld avseende svensk inkomstskatt får kvittas mot varandra i årsbokslutet.

K4-regler

Företag som redovisar enligt IFRS ska i koncernredovisningen tillämpa IAS 12 Inkomstskatter, SIC 25 Inkomstskatter - konsekvenser av en förändring av skattestatus. Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Skyldigheten att redovisa såväl aktuell som uppskjuten skatt finns både i juridisk person och i koncernredovisningen. Enligt RFR 2 utgör de belopp som satts av till obeskattade reserver skattepliktiga temporära skillnader. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning ska inte den uppskjutna skatteskuld som hänför sig till de obeskattade reserverna särredovisas i juridisk person. De obeskattade reserverna redovisas därför till bruttobelopp i balansräkning ÅRL och bokslutsdispositionerna till bruttobelopp i resultaträkning, kostnadsslagsindelad enligt ÅRL.

K1-regler

Enskilda näringsidkare som redovisar enligt K1 ska endast bokföra skatter som hör till näringsverksamheten i företaget, t.ex. moms och arbetsgivaravgifter. Näringsidkarens egna skatteskulder ska inte bokföras i företaget.