Företagets utgifter för installationer, t.ex. kommunikationsinstallationer, i form av material och arbeten på egen eller annans fastighet kan precis som förbättringsutgifter på annans fastighet för ny-, till- eller ombyggnad aktiveras om de har ett bestående värde för företaget och sedan skrivas av för värdeminskning.

Löpande bokföring

Exempel på konton enligt BAS för installationer:

1230 Installationer

1231 Installationer på egen fastighet

1232 Installationer på annans fastighet

1238 Ackumulerade nedskrivningar på installationer

1239 Ackumulerade avskrivningar på installationer

Bokslut

Posten redovisas i balansräkningen enligt ÅRL i posten Inventarier, verktyg och installationer.

K3-regler

Företag som tillämpar K3 ska tillämpa kapitel 17 Materiella anläggningstillgångar.

K2-regler

Företag som tillämpar K2 ska tillämpa kapitel 9 Tillgångar och kapitel 10 Immateriella och materiella anläggningstillgångar.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Företag som tillämpar K ÅB ska tillämpa kapitel 8 Tillgångar och kapitel 9 Immateriella och materiella anläggningstillgångar.

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS i koncernredovisningen ska tillämpa IFRS 16 Leasingavtal eller IAS 16 Materiella anläggningstillgångar. Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer.