Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Intäkter, allmänt

 

En intäkt är en periodiserad inkomst.

Löpande bokföring

Intäkter bokförs normalt i kontogrupperna 30-37.

Bokslut

Intäkter i ett företags normala verksamhet ska bruttoredovisas. En ökning av en anläggningstillgångs värde genom uppskrivning är inte en intäkt, detta framgår av 4 kap 6 § ÅRL. En sådan ökning av värdet ska redovisas direkt mot en uppskrivningsfond.

K3-regler

En intäkt är en periodiserad inkomst. Intäkter definieras i punkt 2.16 i K3 som en intäkt är en ökning av ekonomiska fördelar under ett räkenskapsår till följd av inbetalningar eller en ökning av tillgångars värde eller en minskning av skulders värde som medför en ökning av eget kapital. Tillskott från ägare som ökar eget kapital är inte en intäkt.

En intäkt får, enligt punkt 2.18, redovisas endast om de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget, och inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Intäkter i ett företags normala verksamhet ska bruttoredovisas. En ökning av en anläggningstillgångs värde genom uppskrivning är inte en intäkt, detta framgår av 4 kap 6 § ÅRL. En sådan ökning av värdet ska redovisas direkt mot en uppskrivningsfond.

Ett företag ska enligt punkt 23.3 värdera en intäkt till det verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, om inte annat följer av punkt 23.6 (byten). Avdrag ska göras för handelsrabatter, mängdrabatter och liknande prisavdrag.

Varje transaktion ska enligt punkt 23.7 som huvudregel redovisas för sig. Om det är nödvändigt för att rätt återge den ekonomiska innebörden och om delarna och beloppen kan identifieras separat, ska en transaktion redovisas i delar. Två eller flera transaktioner ska redovisas tillsammans om de hör samman på ett sådant sätt att de utgör en affärshändelse vars ekonomiska innebörd inte kan förstås annars.

K2-regler

Ett företag ska enligt punkt 6.6 redovisa en inkomst som intäkt om

  1. väsentliga risker och förmåner till följd av transaktionen har övergått,

  2. beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, och

  3. det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna av transaktionen kommer att tillfalla företaget.

Endast den del av inkomsten som hör till det räkenskapsår för vilket årsredovisningen upprättas är en intäkt det räkenskapsåret om inte annat framgår av kapitel 6.

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning ska enligt punkt 6.2 redovisas som intäkt.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Ett företag ska enligt punkt 5.6 redovisa en inkomst som intäkt om

  1. väsentliga risker och förmåner till följd av transaktionen har övergått,

  2. beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, och

  3. det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna av transaktionen kommer att tillfalla företaget.

Endast den del av inkomsten som hör till det räkenskapsår för vilket årsredovisningen upprättas är en intäkt det räkenskapsåret om inte annat framgår av kapitel 5.

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning ska enligt punkt 5.2 redovisas som intäkt.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%