En intäkt utgörs av de inkomster som är hänförliga till räkenskapsåret. Intäkterna ingår i posten Nettoomsättning och bokförs normalt i kontogrupperna 30-37.

En intäkt är en periodiserad inkomst.

Löpande bokföring

Intäkter bokförs normalt i kontogrupperna 30-37.

Bokslut

Intäkter i ett företags normala verksamhet ska bruttoredovisas. En ökning av en anläggningstillgångs värde genom uppskrivning är inte en intäkt, detta framgår av 4 kap. 6 § ÅRL. En sådan ökning av värdet ska redovisas direkt mot en uppskrivningsfond.

K3-regler

En intäkt är en periodiserad inkomst. Intäkter definieras i punkt 2.16 som en intäkt är en ökning av ekonomiska fördelar under ett räkenskapsår till följd av inbetalningar eller en ökning av tillgångars värde eller en minskning av skulders värde som medför en ökning av eget kapital. Tillskott från ägare som ökar eget kapital är inte en intäkt.

En intäkt får, enligt punkt 2.18, redovisas endast om de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget, och inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Intäkter i ett företags normala verksamhet ska bruttoredovisas.

Ett företag ska enligt punkt 23.3 värdera en intäkt till det verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, om inte annat följer av punkt 23.6 (byten). Avdrag ska göras för handelsrabatter, mängdrabatter och liknande prisavdrag. Det är enbart det som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning som ska redovisas som intäkt, se punkt 23.2.

Varje transaktion ska enligt punkt 23.7 som huvudregel redovisas för sig. Om det är nödvändigt för att rätt återge den ekonomiska innebörden och om delarna och beloppen kan identifieras separat, ska en transaktion redovisas i delar. Två eller flera transaktioner ska redovisas tillsammans om de hör samman på ett sådant sätt att de utgör en affärshändelse vars ekonomiska innebörd inte kan förstås annars.

K2-regler

Ett företag ska enligt punkt 6.6 redovisa en inkomst som intäkt om

  1. väsentliga risker och förmåner till följd av transaktionen har övergått,

  2. beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, och

  3. det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna av transaktionen kommer att tillfalla företaget.

Endast den del av inkomsten som hör till det räkenskapsår för vilket årsredovisningen upprättas är en intäkt det räkenskapsåret om inte annat framgår av kapitel 6.

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning ska enligt punkt 6.2 redovisas som intäkt. Företag ska redovisa varje transaktion för sig. En transaktion ska dock redovisas i delar om det är nödvändigt för att rätt återge den ekonomiska innebörden.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Ett företag ska enligt punkt 5.6 redovisa en inkomst som intäkt om

  1. väsentliga risker och förmåner till följd av transaktionen har övergått,

  2. beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, och

  3. det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna av transaktionen kommer att tillfalla företaget.

Endast den del av inkomsten som hör till det räkenskapsår för vilket årsredovisningen upprättas är en intäkt det räkenskapsåret om inte annat framgår av kapitel 5.

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning ska enligt punkt 5.2 redovisas som intäkt.