Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Investering som hålls till förfall

Investeringar som hålls till förfall är, enligt K3 punkt 12.6, finansiella tillgångar som inte är derivatinstrument, och som har fastställda eller fastställbara betalningar och fastställd löptid, och som företaget har både avsikt och förmåga att hålla till förfall. Sådana investeringar värderas till upplupet anskaffningsvärde.