Investeringsverksamhet utgörs enligt K3 punkt 7.6 och K2 punkt 21.7 förvärv och avyttringar av anläggningstillgångar samt sådana placeringar som inte omfattas av begreppet likvida medel. Begreppet används i kassaflödesanalysen.