Ett investmentföretag definieras i kapitel 1 artikel 2 punkt 14 i Redovisningsdirektivet som

  • företag som uteslutande har till föremål för sin verksamhet att placera sina medel i olika värdepapper, fastigheter eller andra tillgångar i det enda syftet att sprida investeringsriskerna och låta aktie- och andelsägarna få del av resultatet av kapitalförvaltningen, eller

  • företag som är närstående till investmentföretag med fast kapital, om föremålet för intresseföretagens verksamhet uteslutande är att förvärva fullt betalda aktier som utfärdas av dessa investeringsföretag, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 22.1 h i direktiv 2012/30/EU.

K4-regler

I IFRS 10 Bilaga A definieras investmentföretag som ett företag som

  1. erhåller medel från en eller flera investerare i syfte att förse dessa investerare med investeringsförvaltningstjänster,

  2. förbinder sig gentemot sina investerare att verksamhets syfte är att investera medel för att uppnå avkastning uteslutande genom kapitaltillväxt och/eller investeringsintäkter, och

  3. mäter och utvärderar avkastningen på i stort sett alla sina investeringar baserat på verkligt värde.

Ett investmentföretag ska enligt IFRS 10 punkt 4B inte upprätta någon koncernredovisning om investmentföretaget är skyldigt att värdera sina innehav i dotterföretag till verkligt värde via resultat i enlighet med IFRS 9 vilket fram går av punkt 31. Det finns ett undantag från denna skyldighet i punkt 32.

I IFRS 10 punkterna 27-30 finns bestämmelser om hur man fastställer om ett företag är ett investmentföretag.

Ett moderföretag till ett investmentföretag ska enligt IFRS 10 punkt 33 konsolidera på sedvanligt vis.

Vägledning om fastställande av huruvida ett företag är ett investmentföretag återfinns i IFRS 10 B85 A-W.

Ett svensk investmentföretag tillämpar RFR 1.