Innehåll

Redovisa Rätt 2019 - Eva Törning & Caisa Drefeldt

Investmentföretag  investment company

Ett investmentföretag definieras i kapitel 1 artikel 2 i Redovisningsdirektivet som

  1. företag som uteslutande har till föremål för sin verksamhet att placera sina medel i olika värdepapper, fastigheter eller andra tillgångar i det enda syftet att sprida investeringsriskerna och låta aktie- och andelsägarna få del av resultatet av kapitalförvaltningen, eller
  2. företag som är närstående till investmentföretag med fast kapital, om föremålet för intresseföretagens verksamhet uteslutande är att förvärva fullt betalda aktier som utfärdas av dessa investeringsföretag, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 22.1 h i direktiv 2012/30/EU.

K4-regler

I IFRS 10 Bilaga A definieras investmentföretag som ett företag som

  1. erhåller medel från en eller flera investerare i syfte att förse dessa investerare med investeringsförvaltningstjänster,
  2. förbinder sig gentemot sina investerare att verksamhets syfte är att investera medel för att uppnå avkastning uteslutande genom kapitaltillväxt och/eller investeringsintäkter, och
  3. mäter och utvärderar avkastningen på i stort sett alla sina investeringar baserat på verkligt värde.

Ett investmentföretag ska enligt IFRS 10 punkt 4B inte upprätta någon koncernredovisning om investmentföretaget är skyldigt att värdera sina innehav i dotterföretag till verkligt värde via resultat i enlighet med IFRS 9 vilket fram går av punkt 31. Det finns ett undantag från denna skyldighet i punkt 32.

I IFRS 10 punkterna 27-30 finns bestämmelser om hur man fastställer om ett företag är ett investmentföretag.

Ett moderföretag till ett investmentföretag ska enligt IFRS 10 punkt 33 konsolidera på sedvanligt vis.

Vägledning om fastställande av huruvida ett företag är ett investmentföretag återfinns i IFRS 10 B85 A-W.

Ett svensk investmentföretag tillämpar RFR 1.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%