Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

ITP/ITPK

 

Arbetsgivare med kollektivavtal kan teckna avtal om pensionsförsäkring för tjänstemännen enligt den s.k. ITP-planen som är en komplettering till ålderspensionen. ITP, industrins och handelns tilläggspension tryggas vanligen genom försäkring hos Alecta pensionsförsäkring. ITPK är en tjänstepension och ett komplement till ITP. I ITP ingår ålderspension, sjukpension, efterlevandeskydd, tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och familjepension.

Svenskt Näringsliv och PTK har etablerat ett särskilt administrationsbolag, Collectum AB, som:

 • administrerar och fakturerar ITP

 • hanterar tjänstemännens val inom ITP 1 och ITPK

 • skickar årsbesked till anslutna tjänstemän som visar värdet på deras ITP

 • förmedlar permier till försäkringsbolagen.

Collectums faktura angående ITPK bokförs på samma sätt som för fakturan från Alecta, dvs. på konto 7410 Pensionsförsäkringspremier.

Alecta

 • beräknar premier och förvaltar ITP 2 ålderspension och familjepension

 • beräknar premier och är försäkringsgivare för sjukpension och familjeskydd.

PRI Pensionsgaranti

 • administrerar ITP 2 för företag som valt finansieringsformen FPG/PRI

 • administrerar ITP 1 för företag som genom finansieringsformen egen regi är valbara för de egna tjänstemännen.

Fora

 • administrerar Avtalspension SAF-LO för arbetare

 • administrerar TFA för arbetare och tjänstemän

 • fakturerar avgiften till Tryggehetsråde, TRR och TRS.

Arbetsgivaren registrerar löner månadsvis varför fakturan bör vara faktisk kostnad. Var dock observant på vilken period som fakturan avser så att det bokförs i rätt redovisningsperiod.

ITP-försäkringarna är skattemässigt avdragsgilla i rörelsen. Arbetsgivaren måste även betala särskild löneskatt på pensionskostnader för sina anställda. Detta innebär bl.a. att löneskatt ska betalas för ITP-pensionspremien.

Mer information om ITP/ITPK och TGL kan hämtas på Collectums webbplatswww.collectum.se.

Bokslut

Om fakturan bokförs i den period som avgifterna hänför sig till behövs normalt ingen periodisering.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...