Ett joint venture är enligt K3 punkt 15.2 ett avtalsbaserat samarbete där två eller flera parter gemensamt bedriver en ekonomisk verksamhet och har ett gemensamt bestämmande inflytande över verksamheten. En annan benämning är gemensamt styrt företag. Joint ventures kan dels förekomma som gemensamt styrda verksamheter, dels som gemensamt styrda tillgångar och dels som gemensamt styrda företag.

Delägarna i ett joint venture benämns samägare (punkt 15.4).

K3-regler

Företag som tillämpar K3 ska tillämpa kapitel 15 Joint venture.

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS i koncernredovisningen ska tillämpa IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures, IFRS 11 Samarbetsarrangemang och IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag. Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer.