Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Joint venture

Ett joint venture är enligt K3 punkt 15.2 ett avtalsbaserat samarbete där två eller flera parter gemensamt bedriver en ekonomisk verksamhet och har ett gemensamt bestämmande inflytande över verksamheten. En annan benämning är gemensamt styrt företag. Joint ventures kan dels förekomma som gemensamt styrda verksamheter, dels som gemensamt styrda tillgångar och dels som gemensamt styrda företag.

Delägarna i ett joint venture benämns samägare (punkt 15.4).

K3-regler

Företag som tillämpar K3 ska tillämpa kapitel 15 Joint venture.

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS i koncernredovisningen ska tillämpa IAS 31 Andelar i joint ventures och SIC 13 Överföring av icke-monetära tillgångar från en samägare till ett joint venture i form av ett gemensamt styrt företag. Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer.