K2 är alternativregelverk vid upprättande av årsredovisning enligt ÅRL och utgivet av BFN. Mindre företag får välja mellan K3 (huvudregelverket) och K2. Den fullständiga benämningen på K2 är BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

K2 uppdaterades 2016 och har sedan dess det omfattat samtliga verksamhetsformer. Särregler för dessa verksamhetsformer återfinns i respektive kapitel.

K2 har sin grund i de principer och regler som finns i ÅRL och innehåller en mängd stoppregler samt tvingande och frivilliga förenklingsreglerna. De flesta av dessa syftar till att minska skillnaderna mellan redovisning och beskattning. K2 ska tillämpas i sin helhet.

Ett moderföretag som vill upprätta en koncernredovisning som offentliggörs får inte tillämpa K2 utan ska tillämpa K3 (eller IFRS). Ett publikt aktiebolag får inte tillämpa K2 utan måste tillämpa K3 (eller IFRS) även om det är ett mindre företag.

En stiftelse eller ideell förening med 90-konto måste, enligt Svensk Insamlingskontroll, alltid tillämpa K3, sewww.insamlingskontroll.se.

Enligt BFNAR 2012:4 Byte mellan K-regelverk får ett företag som tillämpar ett K-regelverk alltid byta till ett K-regelverk som tillhör en högre kategori, medan byte till en lägre kategori endast får göras om det finns särskilda skäl. Ett företag som har bytt från ett K-regelverk till ett annat ska lämna särskild upplysning om detta.

Ett företag får avvika från de grundläggande redovisningsprinciperna i 2 kap. 4 § ÅRL endast när det anges i K2.

K2 uppdateras under 2023 och 2024.