K3 är huvudregelverk vid upprättande av års- och koncernredovisning finansiell rapport enligt ÅRL och utgivet av BFN. Mindre företag får i stället välja att tillämpa K2. Den fullständiga benämningen på K3 är BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Sedan K3:s tillkomst 2012 har det omfattat samtliga företagsformer. I kapitel 36 och 37 finns särregler för stiftelser och ideella föreningar.

K3 har sin grund i de principer och regler som finns i ÅRL, och innehåller ett fåtal förenklingsregler. K3 utgår från koncernredovisningen och innehåller en mängd lättnadsregler i juridisk person, oftast till följd av kopplingen mellan redovisning och beskattning.

K3 ska tillämpas i sin helhet. Ett moderföretag som vill upprätta en koncernredovisning som offentliggörs får inte tillämpa K2 utan tillämpar bestämmelserna i K3 kapitel 9.

Ett publikt aktiebolag får inte tillämpa K2 utan måste tillämpa K3 oavsett storlek på företaget.

En stiftelse eller ideell förening med 90-konto måste således alltid tillämpa K3. Sewww.insamlingskontroll.se.

Enligt BFNAR 2012:4 Byte mellan K-regelverk får ett företag som tillämpar ett K-regelverk alltid byta till ett K-regelverk som tillhör en högre kategori, medan byte till en lägre kategori endast får göras om det finns särskilda skäl. Ett företag som har bytt från ett K-regelverk till ett annat ska lämna särskild upplysning om detta.

K3 uppdateras under 2023 och 2024.