Kategorin K4-företag utgörs enligt BFN av företag som i sin koncernredovisning måste eller har valt att tillämpa bestämmelserna i IFRS/IAS. Företag som är noterade på en reglerad marknad ska tillämpa IFRS/IAS enligt EU-förordningen 1606/2002 (artikel 4) enligt 7 kap. 32 § ÅRL. Övriga företag får tillämpa IFRS/IAS enligt 7 kap. 33 § ÅRL (som hänvisar till 7 kap. 32 § ÅRL). Vissa tilläggsupplysningar ska dock för båda lämnas enligt ÅRL, vilket framgår av RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner.

BFN är normgivare enbart för den löpande bokföringen för dessa företag.