Ett kapitalandelslån är enligt 11 kap. 11 § ABL ett lån där det belopp med vilket återbetalning ska ske, det vill säga kapitalbeloppet, helt eller delvis är beroende av utdelningen till aktieägarna, kursutvecklingen på bolagets aktier, bolagets resultat eller bolagets finansiella ställning. Kapitalandelslån kan löpa med ränta.

Ett kapitalandelslån kan krediteras konto 2324 Kapitalandelslån. Ränta på lånet kan debiteras konto 8411 Räntekostnader för obligations-, förlags- och konvertibla lån. Skillnaden mellan ursprungligt lån och det belopp som faktiskt betalas tillbaka, kapitalbeloppet, debiteras exempelvis konto 8490 Övriga skuldrelaterade poster.

Upplysningar

Enligt 5 kap. 33 § ÅRL ska större företag för lån som är konvertibla eller förenade med optionsrätt till nyteckning lämna upplysningar om utestående lånebelopp samt tid och villkor för utbyte eller nyteckning. För lån mot vinstandelsbevis ska räntebestämmelser och utestående lånebelopp anges. Enligt FAR:s uppfattning, se RedR 1 punkt 7.86 omfattas även kapitalandelslån av denna upplysningsplikt.

Se även uppslagsordet Kapitalandelslån i Rätt Bolagsrätt och Rätt Skatt.