Bokslut

Företag som exempelvis omfattas av en koncernredovisning som upprättas enligt IFRS får enligt 3 kap. 4 a § ÅRL redovisa andelar i intresseföretag i balansräkningen och resultaträkningen, dvs. i juridisk person, enligt kapitalandelsmetoden (se nedan) om det är förenligt med god redovisningssed och kravet på rättvisande bild.

Andelar i intresseföretag ska som huvudregel enligt 7 kap. 25 § ÅRL redovisas i koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen med tillämpning av kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden behöver inte tillämpas om

  1. informationen om ägarintresset i företaget inte är väsentlig, eller

  2. betydande och varaktiga hinder i väsentlig grad begränsar moderföretagets möjligheter att utöva sitt inflytande över intresseföretaget,

  3. nödvändig information för att upprätta koncernredovisningen inte kan fås utan oskälig kostnad eller inom rimlig tid, eller

  4. andelarna i intresseföretaget innehas tillfälligt och uteslutande i avsikt att säljas vidare.

Om undantaget från konsolidering tillämpas ska skälen för det anges i en not.

När intresseföretag konsolideras med kapitalandelsmetoden ska bestämmelserna i 7 kap. 12 § ÅRL om värdering enligt gemensamma principer och 7 kap. 13 § ÅRL om internvinsteliminering tillämpas, om det inte finns särskilda hinder mot detta. Med internvinst ska avses den andel i vinsten som är att hänföra till moderföretaget vid överlåtelse mellan intresseföretag och koncernföretag.

Första gången andelarna i ett intresseföretag redovisas i koncernbalansräkningen ska moderföretaget enligt 7 kap. 26 § ÅRL först göra en beräkning av andelarnas värde (anskaffningsvärde, nedskrivning och uppskrivning).

Skillnaden mellan detta värde på andelarna och den andel av intresseföretagets eget kapital som belöper på andelarna ska anges särskilt i balansräkningen eller i en not. Skillnadsbeloppet ska beräknas med utgångspunkt i förhållandena vid förvärvstidpunkten. Om det finns särskilda skäl, får skillnadsbeloppet beräknas med utgångspunkt i förhållandena vid den tidpunkt då kapitalandelsmetoden tillämpas första gången. Om det vid en beräkning av skillnadsbeloppet finns ett positivt skillnadsbelopp, ska detta belopp minskas med avskrivningar eller nedskrivningar beräknade på grundval av det angivna skillnadsbeloppet. Den del av skillnadsbeloppet som inte kan hänföras till något särskilt slag av tillgång, avsättning eller skuld ska därvid enligt lagtexten anses som goodwill.

Detta belopp som har räknats fram ska vidare justeras med tillägg eller avdrag för den andel av intresseföretagets vinst eller förlust för räkenskapsåret som belöper på andelarna. Vidare ska avdrag göras för mottagen utdelning från intresseföretaget. Hänsyn ska också tas till andra förändringar i intresseföretagets eget kapital. Andelarna ska i koncernbalansräkningen tas upp till det värde som motsvarar återstående belopp.

När ett intresseföretag är moderföretag i en koncern, avses enligt 7 kap. 27 § ÅRL med företagets eget kapital i 26 § (se ovan) vad som i en av intresseföretaget upprättad koncernredovisning redovisas som sådan post.

I efterföljande koncernbalansräkningar ska enligt 7 kap. 28 § ÅRL intresseföretagsandelarna tas upp till det värde som de är upptagna till i närmast föregående koncernbalansräkning. Detta värde ska justeras med exempelvis intresseföretagets vinst/förlust.

Om andelarna vid en tillämpning av bestämmelserna ovan tas upp till ett högre värde än i närmast föregående koncernbalansräkning, ska skillnadsbeloppet sättas av till en kapitalandelsfond (inom eget kapital).

Vid redovisning enligt kapitalandelsmetoden ska enligt 7 kap. 29 § ÅRL den andel av intresseföretagets vinst eller förlust som belöper på andelarna redovisas som intäkt eller kostnad i koncernresultaträkningen. Mottagen utdelning från intresseföretaget får inte redovisas som intäkt.

K3-regler

Ett ägarföretag som tillämpar kapitalandelsmetoden ska enligt punkt 14.6 använda intresseföretagets redovisningsinformation per ägarföretagets balansdag. Finns inte sådan information, ska ägarföretaget använda den senast tillgängliga redovisningsinformationen och justera beloppen för väsentliga transaktioner eller händelser som inträffat mellan dagen för den senast tillgängliga redovisningsinformationen och ägarföretagets balansdag.

Av punkten 14.7 framgår att om ett intresseföretag tillämpar andra redovisningsprinciper än ägarföretaget, ska beloppen från intresseföretagets resultat- och balansräkning justeras för att i möjligaste mån överensstämma med ägarföretagets redovisningsprinciper.

Ett ägarföretag som tillämpar kapitalandelsmetoden ska enligt 14.8, om dess andel av en förlust i ett intresseföretag motsvarar eller överstiger det redovisade värdet på andelarna i intresseföretaget, minska det redovisade värdet tills det redovisade värdet är noll. Är det redovisade värdet på andelarna noll ska ytterligare förluster redovisas som avsättning (se kapitel 21) endast till den del ägarföretaget har en legal förpliktelse eller informell förpliktelse att täcka förlusterna eller om ägarföretaget gjort utbetalningar för intresseföretagets räkning. Redovisar intresseföretaget vinster under de kommande räkenskapsåren ska ägarföretaget redovisa sin andel av vinster först när dessa överstiger andelen av de förluster som inte har redovisats av ägarföretaget.

En samägare som tillämpar kapitalandelsmetoden ska enligt punkt 15.10 värdera sin andel i ett gemensamt styrt företag enligt kapitel 14.

Upplysningar

Ett större företag som tillämpar kapitalandelsmetoden ska enligt punkt 14.11 lämna upplysning om företagets andel i intresseföretagets resultat. Ett större företag som tillämpar anskaffningsvärdemetoden ska lämna upplysning om utdelningar från intresseföretaget som har redovisats som intäkt. Detsamma gäller enligt punkt 15.11 för ett större företag som redovisar andelar i gemensamt styrda företag enligt kapitalandelsmetoden.