Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Kapitalrabatter

Ett företag som behöver låna pengar kan t.ex. låna i bank eller ge ut - emittera - skuldebrev. I det senare fallet uppkommer merkostnader för företaget om lånet tas upp till en kurs som understiger den till vilket lånet ska lösas in. Parterna kanske som ett alternativ till högre ränta ha avtalat om att det erhållna kapitalbeloppet ska understiga det belopp som ska betalas tillbaka på förfallodagen. Parterna kanske avtalat om att en obligation eller annat räntebärande värdepapper ska köpas till ett belopp som skiljer sig från det nominella. Den här typen av lånekostnader kallas kapitalrabatter och redovisas som vanliga räntekostnader.

Kapitalrabatter, och även emissionsutgifter, i samband med upptagande av långfristiga lån ska enligt 4 kap. 15 § ÅRL periodiseras, men dock längst över tiden till dess skulden förfaller till betalning. Periodisering behöver inte göras om den är utan betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild.

Periodiseringen innebär att ett belopp motsvarande kapitalrabatten eller emissionsutgifterna minskar lånebeloppet och löses upp under den avtalade lånetiden. Det belopp som löses upp redovisar normalt som en räntekostnad i kontogrupp 84. För företag som upprättar årsbokslut har kravet på denna periodisering av kapitalrabatter och emissionsutgifter slopats.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...