Enligt 25 kap. 3 § IL avses med kapitaltillgångar andra tillgångar i näringsverksamheten än lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar, inventarier, patent, licenser, varumärken, hyresrätter och liknande rättigheter och tillgångar samt goodwill.

Kapitaltillgång är således ett skattemässigt begrepp. I ÅRL används i stället begreppen anläggningstillgångar eller omsättningstillgångar. Enligt 4 kap. 1 § ÅRL avses med anläggningstillgångar sådana tillgångar som är avsedda att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Andra tillgångar är omsättningstillgångar.

Se uppslagsordet Kapitaltillgång i Rätt Skatt.