Med kapitalvinst och kapitalförlust avses enligt 25 kap. 3 § IL vinst och förlust vid avyttring av kapitaltillgång och enligt 4 § även vinst och förlust på grund av förpliktelser enligt terminer (terminer/terminskontrakt), köp- eller säljoptioner (optioner) och liknande avtal ”när det inte är fråga om förpliktelser som är jämförbara med lagertillgångar”.

Civilrättsligt används ofta begreppen realisationsvinst/realisationsförlust i stället för kapitalvinst/kapitalförlust - men inget av dessa begrepp återfinns i ÅRL.

Se uppslagsorden Kapitaltillgång och Kapitalvinst i Rätt Skatt.