BFN har gett ut ett allmänt råd BFNAR 2017:3 Årsbokslut (K ÅB) som ska tillämpas av företag som enligt BFL ska upprätta ett årsbokslut. De företag som enligt BFL kan upprätta ett förenklat årsbokslut kan istället välja K1-regelverken om de är enskilda näringsidkare eller en ideell förening.

K ÅB ska tillämpas i sin helhet, men det finns en möjlighet för företagen att istället tillämpa K3. Om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning i de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL får företaget tillämpa reglerna i K3. Om ett företag väljer detta ska de bara tillämpa punkterna 1.1-1.5, 1.7 samt kapitel 17 och 20 i BFNAR 2017:3. En enskild näringsidkare ska också tillämpa punkterna 5.36, 8.16 och 16.11-16.13 i BFNAR 2017:3.

Dock finns en begränsning vid tillämpningen av K3 och detta beror på skrivningen i 6 kap. 4 § BFL. De regler i K3 som avser andra bestämmelser i ÅRL än de som anges i BFL får inte tillämpas av företaget. Det innebär t.ex. att regler om koncernredovisning, förvaltningsberättelse, kassaflödesanalys och värdering till verkligt värde inte ska tillämpas.

När ett företag upprättar sitt årsbokslut enligt K ÅB är det viktigt att läsa i början av varje kapitel, då det finns särskilda regler för olika associationsformer, såsom enskilda näringsidkare, handelsbolag, ideella föreningar, samfällighetsföreningar, stiftelser och filialer.