Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Kassaflödesanalys

I årsredovisningen för större företag och i en koncernredovisning ska det alltid ingå en kassaflödesanalys - tidigare även kallad finansieringsanalys. Kassaflödesanalysen innehåller enligt K3 punkt 7.2 och K2 punkt 21.3 uppgifter om räkenskapsårets förändringar av ett företags likvida medel. Räkenskapsårets kassflöden ska hänföras till kategorierna löpande verksamhet, investeringsverksamhet eller finansieringsverksamhet.

Företag kan antingen utgå från faktiskt penningflöde - den direkta metoden - eller från resultaträkningen - den indirekta metoden. Både den direkta och den indirekta metoden avslutas med förändring av likvida medel under året. I Sverige, liksom internationellt, är den indirekta metoden vanligast.

K3-regler

Företag som K3 tillämpar kapitel 7 Kassaflödesanalys.

Tillämpas indirekt metod ska enligt punkt 7.9 nettot av in- och utbetalningar i den löpande verksamheten beräknas och redovisas genom att resultatet justeras för

 1. icke-kassaflödespåverkande poster och alla övriga poster vilkas kassaflödeseffekt hänförs till investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten, samt

 2. periodens förändringar av varulager, kundfordringar och leverantörsskulder samt förändringar av andra rörelsefordringar och rörelseskulder.

Exempel på justeringar är enligt BFN:s kommentar avskrivningar, realisationsresultat, orealiserade valutakursvinster och valutakursförluster, ej utdelade resultatandelar i intresseföretag och minoritetsintressen.

Tillämpas direkt metod ska enligt punkt 7.10 väsentliga slag av in- och utbetalningar i den löpande verksamheten redovisas brutto och separat.

Uppgifter om väsentliga slag av betalningar erhålls enligt BFN:s kommentar antingen direkt från företagets räkenskaper eller genom att företagets försäljningsintäkter, kostnader för sålda varor och tjänster med flera poster i resultaträkningen justeras för

 • periodens förändringar av varulager, kundfordringar och leverantörsskulder samt förändringar av andra rörelsefordringar och rörelseskulder,

 • andra poster som inte har påverkat kassaflödet, samt

 • poster vars påverkan på kassaflödena hänförs till investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten.

I juridisk person får företagets andel av medel på ett koncernkonto anses som likvida medel, se punkt 7.21.

Upplysningar

Ett större företag ska enligt punkt 7.18 lämna upplysningar om sammansättningen av likvida medel enligt den fördelning som anges i punkt 7.4, dvs. uppdelat mellan

 1. kassamedel,

 2. disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut, och

 3. kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationer.

Ett större företag ska enligt punkt 7.19 lämna upplysningar om likvida medel som är av betydande omfattning och inte är tillgängliga för användning för koncernens räkning samt skälen för detta.

Ett större företag ska enligt punkt 7.20 lämna upplysning om företagets totala skattebetalningar, om dessa redovisas under olika kategorier i kassaflödesanalysen.

K2-regler

Frivillig kassaflödesanalys får upprättas och hur detta går till framgår av K2 kapitel 21. Enligt punkt 21.2 ska kassaflödesanalysen placeras mellan balansräkningen och noterna i årsredovisningen. Enligt punkt 21.9 är enbart den indirekta metoden tillåten. I övrigt överensstämmer bestämmelserna med K3 förutom att K2 inte innehåller några krav på upplysningar.

K-årsbokslut

De regler i K3 som avser andra bestämmelser i ÅRL än de som anges i BFL får inte tillämpas av företaget. Det innebär att regler om, kassaflödesanalys inte ska tillämpas inom ramen för K ÅB.

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS ska tillämpa IAS 7 Rapport över kassaflöden och RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Företag uppmuntras i IAS 7 punkt 19 att använda den direkta metoden vid redovisning av kassaflöden från den löpande verksamheten. Den direkta metoden ger information som kan vara till nytta vid bedömning av framtida kassaflöden och som inte framgår vid användning av den indirekta metoden. Vid användning av den direkta metoden erhålls uppgifterna om viktiga slag av in- och utbetalningar antingen

 1. direkt från företagets räkenskaper, eller

 2. genom att företagets försäljning, kostnader för sålda varor och tjänster (ränteintäkter och liknande samt räntekostnader och liknande för ett finansiellt institut) med flera poster i rapporten över totalresultat justeras för

  • periodens förändring av varulager, kundfordringar och leverantörsskulder samt andra rörelsetillgångar och -skulder,

  • andra icke kassaflödespåverkande poster, och

  • poster vars påverkan på kassaflöden hänförs till investerings- eller finansieringsverksamheten.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...