Enligt såväl K3 punkt 27.4 som IAS 36 definieras en kassagenereande enhet som den minsta identifierbara grupp av tillgångar som ger upphov till inbetalningar och som i allt väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar.

Nedskrivningsprövning innebär att återvinningsvärdet jämförs med det redovisade värdet. Återvinningsvärdet kan vara ett externt värde (nettoförsäljningsvärde) eller ett internt värde (nyttjandevärdet). Nyttjandevärdet kan beräknas antingen på tillgångsnivå eller per kassagenererande enhet.