Kassakvitto är, enligt 2 kap. 8 § SKVFS 2014:9 ett kvitto som enligt 39 kap. 7 § SFL ska tas fram och erbjudas kunden. Ett kassakvitto (och även ett returkvitto) ska enligt 7 kap. 1 § SKVFS 2014:9 minst innehålla uppgifter om

 1. företagets namn och organisations- eller personnummer

 2. den adress där försäljning sker

 3. datum och klockslag för försäljningen

 4. löpnummer för kassakvitto ur en obruten stigande nummerserie

 5. kassabeteckning

 6. artikelnamn och antal varor som sålts

 7. benämning på tjänster och antal tjänster som sålts

 8. försäljningsbelopp för varje slag av vara eller tjänst inklusive moms och totalt försäljningsbelopp för kunden att betala

 9. den moms som belöper på försäljningsbeloppet (om företaget är momspliktigt)

 10. momsens fördelning på olika skattesatser (om företaget är momspliktigt)

 11. betalningsmedel

 12. kontrollenhetens tillverkningsnummer om kassaregistret är anslutet till en kontrollenhet enligt Skatteverkets föreskrifter om kontrollenhet till kassaregister

 13. uppgiften elektroniskt kassakvitto om kassakvittot är framställt i elektronisk form.

Om ett kassaregister har funktion för utskrift av kvittokopia, övningskvitto eller pro forma kvitto ska dessa vara tydligt markerade med orden kopia, ovning respektive ej kvitto. Den markerade texten ska inte kunna ändras och den ska vara minst dubbel så stor som den text som anger belopp.

Texten på kassakvitton ska vara på svenska eller engelska (5 kap. 2 § SKVFS 2014:10).

Kassakvittot kan vara i pappersform eller i elektronisk form (7 kap. 1 § SKVFS 2014:9 m.fl.).