En kassalåda är en förvaringsplats för betalningsmedel som registrerats i ett kassaregister. En kassalåda kan vara fristående eller integrerad med ett kassaregister. Se 2 kap. 9 § SKVFS 2014:9 och 2 kap. 7 § SKVFS 2014:10.

Till varje registreringsenhet ska det enligt 3 kap. 14 § SKVFS 2014:10 finnas minst en kassalåda. En kassalåda får användas för förvaring av betalningsmedel som avser flera än en registreringsenhet endast om det går att särskilja och stämma av de betalningsmedel som finns i kassalådan mot de registreringar som gjorts i de olika registreringsenheterna. I kassalådan får ett företags betalningsmedel inte sammanblandas med ett annat företags betalningsmedel (3 kap. 15 § SKVFS 2014:10).

En kassalåda som är integrerad med ett kassaregister ska stängas omedelbart efter varje försäljning (4 kap. 3 § SKVFS 2014:10).

Behandlingshistorik - kassaregister

Certifierat kassaregister

Kassalåda

Kassaregister - allmänna krav

Kassaregister - allmänna krav om användning

Kassaregister - allmänt

Kassaregister - ansökan om undantag från skyldighet

Kassaregister - bokföringstidpunkt

Kassaregister - bokföringstidpunkt

Kassaregister - definition

Kassaregister - ej tillåtna funktioner

Kassaregister - föreläggande

Kassaregister - kontrollavgift

Kassaregister - kontrollbesök

Kassaregister - registrering av försäljning etc.

Kassaregister - skyldighet att använda

Kassaregister - tvingande funktioner

Kassaregisternummer

Löpande användning av kassaregister

Registrering kassaregister

Sammankopplat kassaregister

Systemdokumentation, kassaregister