Enligt 5 kap. 2 § BFL ska kontanta in- och utbetalningar som huvudregel bokföras senast påföljande arbetsdag. Med påföljande arbetsdag menas enligt BFNAR 2013:2 punkt 3.1 den första dagen efter den dag affärshändelsen inträffade som arbete utförs i verksamheten. Om det är mer än några dagar mellan den dag affärshändelsen inträffade och påföljande arbetsdag ska kontanta in- och utbetalningar enligt BFNAR 2013:2 punkt 3.2 bokföras senast dagen efter den dag affärshändelsen inträffade.

Om de kontanta in- och utbetalningarna registrerats i ett certifierat kassaregister får dock enligt BFNAR 2013:2 punkt 3.10 bokföringen i registreringsordning senareläggas till 50 dagar efter utgången av den månad då affärshändelserna inträffade. För övriga kontanta in- och utbetalningar gäller således huvudregeln dvs. påföljande arbetsdag.

Löpande bokföring

Bokföring av kontanta in- och utbetalningar bokförs på konto 1910 Kassa. Betalning med kontokort bokförs normalt på konto 1580 Fordringar för kontokort och kuponger. Swishbetalningar bokförs på konto 1930 Bank.