Bestämmelserna om vilka funktioner som inte är tillåtna i ett kassaregister återfinns i 6 kap. SKVFS 2014:9. Hänvisningarna här är till detta kapitel om inte annat anges.

Ett kassaregister får inte

  1. ha en funktion som möjliggör för en användare att ta bort, förändra eller lägga till uppgifter i redan gjorda registreringar (1 §),

  2. vara så konstruerat att det är möjligt att registrera försäljningsbelopp utan att kassaregistret samtidigt skriver ut ett kassakvitto i pappersform eller tar fram och skickar ett elektroniskt kassakvitto (2 §),

  3. kunna skriva ut mer än en kopia av ett kassakvitto oavsett om kassakvittot är i pappersform eller i elektronisk form (3 §) eller

  4. ha en funktion som medger att förprogrammerad text på artiklar och tjänster kan förändras vid registrering (4 §).