Skatteverket får enligt 42 kap. 6 § SFL besluta om kontrollbesök för att kontrollera att den som är eller kan antas vara skyldig att använda kassaregistret fullgör sina eventuella skyldigheter. Vid ett sådant besök får Skatteverket göra kundräkning, kontrollköp, kvittokontroll och kassainventering. Kontrollbesöket får bara genomföras i verksamhetslokaler som allmänheten har tillgång till. Kundräkning får göras på en allmän plats i anslutning till en sådan lokal.

Om Skatteverket begär det ska enligt 42 kap. 7 § SFL den som Skatteverket gör kontrollbesök hos tillhandahålla kontrollremsa, uppgifter från journalminne eller z-dagrapport för kontroll av hur försäljningar har registrerats i kassaregistret. Skatteverket har också rätt att förelägga den som inte gör detta att fullgöra uppgifterna.

Den som enligt ett beslut om tillsyn eller kontrollbesök ska kontrolleras behöver enligt 42 kap. 10 § SFL inte underrättas om beslutet före tillsynen eller kontrollbesöket. Underrättelse om beslutet ska dock lämnas så snart det kan ske utan att kontrollen förlorar sin betydelse. Tillsyn och kontrollbesök ska enligt 42 kap. 11 § SFL genomföras på ett sådant sätt att verksamheten inte hindras i onödan.