Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Kassaregister - skyldighet att använda

 

Sedan 2010 gäller att alla som i näringsverksamhet säljer varor och tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort ska använda kassaregister som uppfyller vissa krav (ett certifierat kassaregister), se 39 kap. 4 § SFL.

Bestämmelserna om kassaregister fanns tidigare i en egen lag, kassaregisterlagen (2007:592), men är nu infogade i SFL:s kapitel 39 (dokumentation), 42 (tillsyn över kassaregister och kontrollbesök) och 50 (kontrollavgift).

För en mer ingående information kring reglerna hänvisas till SKVFS 2014:9 (krav på kassaregister), SKVFS 2014:10 (användning av kassaregister), SKVFS 2016:1 (kontrollenhet till kassaregister), SKVFS 2020:9 (kontrollsystem till kassaregister) samt 2018:29 (undantag från skyldighet som gäller kassaregister).

Det finns även bestämmelser i BFL och BFNAR 2013:2 att beakta.

Verksamheter där kontantfaktura upprättas för all försäljning faller utanför kassaregisterbestämmelserna eftersom registrering inte görs i ett kassaregister utan varje affärshändelse (kontantfaktura) dokumenteras och registreras normalt var för sig.

Kassaregistret ska enligt 39 kap. 8 § SFL vara certifierat och ska på ett tillförlitligt sätt visa alla registreringar som har gjorts samt programmeringar och inställning som enligt BFL utgör behandlingshistorik.

Huvudregel

Huvudregeln 39 kap. 4 § SFL är att alla som i näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller betalning mot kontokort ska använda ett certifierat kassaregister. Övriga betalningsmedel som här likställs med kontanter är t.ex. pantkvitton, presentkort, måltidskuponger och swish-betalningar.

Utländska företag som saknar fast driftställe i Sverige omfattas sedan 2017-05-01 av bestämmelserna om kassaregister men får enligt 39 kap. 8 a § SFL i stället använda ett kassaregister som prövats enligt bestämmelserna i ett annat land inom EES om prövningen visar att registret uppfyller likvärdiga krav.

Om ett företag har olika självständiga verksamheter som ingår i en näringsverksamhet ska bedömningen om krav på kassaregister föreligger göras separat för varje självständig verksamhet (se 39 kap. SFL). Således kan en näringsverksamhet samtidigt ha självständiga verksamhetsgrenar som omfattas respektive ej omfattas av kravet på kassaregister. Om flera självständiga verksamhetsgrenar omfattas av kraven på kassaregister är det tillåtet att dessa ändå delar på en gemensam kassalåda där kontanter och andra betalningsmedel samlas. Det finns dock ett krav att det ska gå att inventera kassan och stämma av denna mot försäljningen i respektive verksamhetsgren vid varje givet tillfälle. Det är även möjligt att ha en gemensam kassalåda för flera kassaregister (även om dessa ingår i samma verksamhetsgren) så länge det går att inventera kassan och stämma av den mot försäljningen.

Undantagsregler

Från denna huvudregel finns i 39 kap. 5 § SFL ett antal undantag:

  • Verksamheter med försäljning mot kontant betalning eller betalning med kontokort i obetydlig omfattning. Detta innebär en försäljning som normalt uppgår till eller kan antas uppgå till högst fyra prisbasbelopp (2021: 190 400 kr) under ett räkenskapsår.

  • Verksamheter som är befriade från skattskyldighet enligt IL för inkomster från försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort. Här ingår stat och kommun men också konkursbon samt ideella föreningar som bedriver allmännyttig verksamhet. Punkten gäller inte för näringsidkare som driver verksamhet i Sverige utan fast driftställe.

  • Taxiverksamhet enligt taxitrafiklagen (2012:211). Här ställs istället krav på taxameterutrustning av godkänd typ.

  • Distans- och hemförsäljning enlig distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Här inkluderas försäljning över internet (som ofta betalas genom kontokort) samt förköp av exempelvis bussbiljetter via mobiltelefonens SMS-tjänst.

  • Försäljning av varor och tjänster med hjälp av varuautomat eller liknande automat eller i en automatiserad affärslokal. Här ingår exempelvis gårdsförsäljning som är obemannad. Undantaget från kassaregister gäller här oavsett omfattningen på försäljningen. Undantag medges från försäljning som är anpassad för obemannad försäljning.

  • Automatspel enligt spellagen (2018:1138) m.fl. lagar vilket inkluderar försäljning av ombud för ATG, Svenska spel etc som registreras i vissa terminalsystem.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...