Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Kemikalieskatt

 

Från den 1 juli 2017 tas det ut en ny skatt på kemikalier i viss elektronik. Kemikalieskatten är en punktskatt. Syftet är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel. Genom skatten vill riksdagen påverka att mer miljö- och hälsovänliga alternativ används vid produktion av framtida produkter.

Den som yrkesmässigt tillverkar, för in, tar emot eller importerar skattepliktiga elektronikvaror är skyldig att betala skatt för dessa.

De varor som omfattas av skatten på kemikalier i viss elektronik framgår av tulltaxans indelning i KN-nummer (Kombinerade nomenklaturen). Det är den Kombinerade nomenklaturen som gällde den 1 januari 2015 ska användas vid bedömningen. Det är alltid varans KN-nummer som avgör om skatt ska betalas för varan, inte varans tänkta eller faktiska användningsområde.

Exempel på varor som omfattas är vitvaror kylskåp, frysboxar, disk-, tvätt- och torkmaskiner, dammsugare, spisar, samt ugnar. Exempel på andra elektronikvaror som medför skatteplikt är datorer, läsplattor, telefoner, routrar, trådlösa nätverk, CD-spelare, skivspelare, DVD-spelare, telefonsvarare, radioapparater, TV-apparater, skärmar och spelkonsoler.

Kemikalieskatt ska redovisas och betalas av den som

 • har godkänts av Skatteverket som lagerhållare,

 • tillverkar skattepliktiga elektronikvaror yrkesmässigt utan att vara godkänd lagerhållare, och

 • för in eller tar emot skattepliktiga elektronikvaror yrkesmässigt från ett annat EU-land utan att vara godkänd lagerhållare.

Skatt ska även betalas för skattepliktiga elektronikvaror som yrkesmässigt importeras från ett land utanför EU, det vill säga från tredjeland.

Värt att notera är att försäljning från utländska säljare direkt till svenska konsumenter (distansförsäljning) inte ska beskattas.

Kemikalieskatten tas ut med två olika skattesatser. För skattepliktiga vitvaror (för exempel, se ovan) ska skatt på kemikalier betalas med 11 kronor per kg av varans nettovikt (2021).

För övriga skattepliktiga elektronikvaror ska skatt på kemikalier i viss elektronik betalas med 164 kronor per kg av varans nettovikt (2021).

Skattesatsen indexjusteras årligen.

Med nettovikt menas varans vikt utan emballage. Vikten avrundas nedåt till närmast hela gram när skatten ska beräknas. Skatten beräknas på varans nettovikt i kg med tre decimaler.

Samförpackade tillbehör beskattas normalt också.

För att en vara inte ska få en oproportionerligt hög skatt begränsas skatten till maximalt 451 kr per vara. Ett företag betalar således aldrig mer än 451 kr per vara i skatt.

För att öka den miljömässiga styrningseffekten är skatten differentierad. Tekniskt görs detta genom att den skattskyldige får göra avdrag med 50 % alternativt 90 % av skattebeloppet. Avdrag medges om vissa delar av varan inte innehåller någon brom-, klor- eller fosforförening och avdragets storlek beror bland annat på vilken förening som varan inte innehåller.

Vid redovisning av skatt på kemikalier i viss elektronik ska företaget använda sig av bruttoredovisning (skatt brutto). Från det beräknade skattebeloppet får företaget i vissa fall sedan göra avdrag i deklarationen så att skatten minskas med avdragen. Det är upp till företaget som är skyldigt att betala skatt att välja om något avdrag ska göras eller inte. Om företaget väljer att göra avdrag måste det finnas underlag som styrker rätten till avdrag. Om företaget väljer att inte göra avdrag, till exempel för att man inte vet vilka ämnen varan innehåller, ska företaget betala full skatt för varorna.

Företag som är skattskyldigt är skyldigt att se till att det finns underlag som visar att uppgifterna i punktskattedeklarationen är korrekta. Till exempel ska det finnas underlag som visar hur många kilo varor som skattskyldighet inträtt för under redovisningsperioden och underlag som styrker eventuella avdrag som företaget har gjort. Underlagen ska bevaras i sju år efter utgången av det kalenderår som underlagen gäller för.

Avdrag får göras med 50 % av bruttoskatten för en elektronikvara som uppfyller de villkor som framgår nedan av punkten 1. En elektronikvara som uppfyller villkoren i både punkten 1 och 2 nedan får göras avdrag med 90 % av bruttoskatten för.

Punkten 1

 1. Varan innehåller inte någon additivt tillsatt brom- eller klorförening som utgör en högre andel än 0,1 viktprocent av det homogena materialet i

  • ett kretskort, med undantag för kortets komponenter, eller

  • en plastdel som väger mer än 25 gram.

Punkten 2

 1. Varan innehåller inte

  • någon additivt tillsatt fosforförening som utgör en högre andel än 0,1 viktprocent av det homogena materialet i

  • ett kretskort, med undantag för kortets komponenter, eller

  • en plastdel som väger mer än 25 gram, eller

  • någon reaktivt tillsatt brom- eller klorförening som utgör en högre andel än 0,1 viktprocent av det homogena materialet i

  • ett kretskort, med undantag för kortets komponenter, eller- en plastdel som väger mer än 25 gram.

Avdrag med 50 %

För att ett företag ska ha rätt till avdrag med 50 % måste både eventuella kretskort, oavsett vikt, och samtliga plastdelar som väger mer än 25 gram vara fria från additivt tillsatta brom- och klorföreningar över gränsvärdet.

Avdrag med 90 %

För att ett företag ska ha rätt till avdrag med 90 % ska således både eventuella kretskort, oavsett vikt, och samtliga plastdelar som väger mer än 25 gram vara fria från additivt tillsatta brom-, klor-, och fosforföreningar över gränsvärdet och fria från reaktivt tillsatta brom- och klorföreningar över gränsvärdet.

Om en vara saknar kretskort eller plastdelar som väger mer än 25 gram anses villkoren för kretskort respektive plastdelar, i punkterna 1 och 2 ovan, vara uppfyllda.

Att någon annan del av varan än kretskort eller plastdelar som väger mer än 25 gram innehåller additivt tillsatta brom-, klor-, eller fosforföreningar eller reaktivt tillsatta brom- eller klorföreningar saknar betydelse för rätten till avdrag.

”Med undantag av kortets komponenter”

Skrivningen i punkten 1 och 2 ovan ”med undantag för kortets komponenter” innebär att det är mönsterkortets kemikalieinnehåll som är relevant för rätten till avdrag, och inte de påmonterade komponenterna.

Underlag som styrker rätten till avdrag som görs i deklarationen ska sparas. Vilket underlag som är tillräckligt för att medge avdrag får avgöras utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet. Ett sätt att styrka rätten till avdrag kan vara genom att spara innehållsdeklarationer eller annan medföljande dokumentation till varorna som visar vilka ämnen de innehåller. Ett annat sätt kan vara genom intyg från tillverkaren av varorna om att de inte innehåller de aktuella ämnena. Ytterligare ett sätt är provtagningar av varorna, där intyg från laboratorium visar vilka ämnen varorna innehåller.

Kemikalieskatten redovisas normalt på konto 2660 Särskilda punktskatter.

Skatten behöver inte framgå av fakturan men det finns heller inget förbud att ange den.

För att underlätta både beräkning och redovisning av skatt är det lämpligt att genom fasta data koda hur mycket kemikalieskatt som varje produktnummer medför. Där anges antingen den beräknade skatten eller maxbeloppet på 451 kr. Oavsett vilket ska det finnas en fristående beräkning.

I en särskild kod kan lämpligen anges om produkten är berättigad till 50 % eller 90 % avdrag.

Ett annat sätt är att dokumentera skatt och avdrag i en sidoordnad redovisning.

Utgångspunkten är att skattskyldigheten inträder redan vid tillverkning, införsel, mottagande eller import. En försäljning från en lagerhållare till en annan lagerhållare innebär emellertid att skyldighet att betala in kemikalieskatt inte uppkommer hos säljaren eftersom denna skyldighet tas över av kunden (som också är godkänd lagerhållare).

För den godkände lagerhållaren kan det vara osäkert vem som kommer att bli köpare när varorna förs in m.m. Därför skjuts skattskyldigheten upp och inträder först när varan levereras till en kund som inte är godkänd lagerhållare (förvärvas varan av en godkänd lagerhållare blir denne skattskyldig när varan säljs vidare till en kund som inte är godkänd lagerhållare).

Bokföringsskyldighetens inträde måste bedömas separat och inträffar normalt när de skattepliktiga varorna kommer in i lager.

Bokföring av kemikalieskatten beror således på huruvida kunden är en godkänd lagerhållare eller inte. Det är därför av yttersta vikt att den som själv är godkänd lagerhållare har begärt in information från de kunder som också är det så att företaget inte betalar in kemikalieskatt som man inte är skyldigt att betala in.

Den skatt som ska debiteras brutto bokförs normalt på konto 2660 Särskilda punktskatter eller på ett underkonto. Avdraget bokförs på ett annat konto eftersom företaget ska särskilt yrka avdraget.

Exempel med vilande kemikalieskatt

Vilande kemikalieskatt innebär följande kontering vid inköp av varor som ska säljas till ett företag som inte är en godkänd lagerhållare eller till konsument:

Exemplet förutsätter följande:

Inköp av vara

3 500

Moms

700

Kemikalieskatt

306,93

Kemikalieskatt, avdrag

276,23

 

Debet

Kredit

Konto

Leverantörsskuld

 

4 200

2440

Lager av handelsvaror

3 500

 

1460

Moms

700

 

2640

Kemikalieskatt brutto

306,92

 

1460

Kemikalieskatt, avdrag

 

276,23 

1460

Vilande kemikalieskatt

 

30,69

2665

Vid försäljning av varan till konsument eller ett annat företag som inte är godkänd lagerhållare sker följande omföring av kemikalieskatten:

 

Debet

Kredit

Konto

Kemikalieskatt att betala

 

30,69

2660

Vilande kemikalieskatt

30,69

 

2665

Betalning av kemikalieskatt ska sedan göras vid nästa uppbörd.

Exempel med omedelbar inbetalning

Är det ett företag som inte är godkänd lagerhållare inträder skattskyldigheten redan vid tillverkningen, importen eller införseln. Inköpet bokförs på i princip samma sätt som i det fall importören är godkänd lagerhållare. Skillnaden är att det inte bokförs någon vilande kemikalieskatt.

 

Debet

Kredit

Konto

Leverantörsskuld

 

4 200

2440

Lager av handelsvaror

3 500

 

1460

Moms

700

 

2640

Kemikalieskatt brutto

306,92

 

1460

Kemikalieskatt, avdrag

 

276,23 

1460

Kemikalieskatt att betala

 

30,69

2660

Bedömning om det finns osäkerhet vad gäller köparen

Den godkände lagerhållaren kan sälja både till andra godkända lagerhållare och till ej godkända lagerhållare/konsument. Om det är osäkert huruvida försäljning ska ske till den ena eller andra kategorin måste företaget vid införsel/tillverkning göra en bedömning av kategori och bokföra i enlighet med detta.

För mer information, se Kemikalieskatt under Punktskatter påwww.skatteverket.seoch BAS-bulletinen 1/2018.

Avdrag med 50 %

För att ett företag ska ha rätt till avdrag med 50 % måste både eventuella kretskort, oavsett vikt, och samtliga plastdelar som väger mer än 25 gram vara fria från additivt tillsatta brom- och klorföreningar över gränsvärdet.

Avdrag med 90 %

För att ett företag ska ha rätt till avdrag med 90 % ska således både eventuella kretskort, oavsett vikt, och samtliga plastdelar som väger mer än 25 gram vara fria från additivt tillsatta brom-, klor-, och fosforföreningar över gränsvärdet och fria från reaktivt tillsatta brom- och klorföreningar över gränsvärdet.

Om en vara saknar kretskort eller plastdelar som väger mer än 25 gram anses villkoren för kretskort respektive plastdelar, i punkterna 1 och 2 ovan, vara uppfyllda.

Att någon annan del av varan än kretskort eller plastdelar som väger mer än 25 gram innehåller additivt tillsatta brom-, klor-, eller fosforföreningar eller reaktivt tillsatta brom- eller klorföreningar saknar betydelse för rätten till avdrag.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...