Innehåll

 

Från den 1 juli 2017 tas det ut en ny skatt på kemikalier i viss elektronik. Kemikalieskatten är en punktskatt. Syftet är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel. Genom skatten vill riksdagen påverka att mer miljö- och hälsovänliga alternativ används vid produktion av framtida produkter. För mer beskrivning om regleringen om kemikalieskatt, se uppslagsordet Kemikalieskatt i Rätt Skatt.

Den som yrkesmässigt tillverkar, för in, tar emot eller importerar skattepliktiga elektronikvaror är skyldig att betala skatt för dessa.

Skatten behöver inte framgå av fakturan men det finns heller inget förbud att ange den.

För att underlätta både beräkning och redovisning av skatt är det lämpligt att genom fasta data koda hur mycket kemikalieskatt som varje produktnummer medför. Där anges antingen den beräknade skatten eller maxbeloppet på 451 kr. Oavsett vilket ska det finnas en fristående beräkning.

I en särskild kod kan lämpligen anges om produkten är berättigad till 50 % eller 90 % avdrag.

Ett annat sätt är att dokumentera skatt och avdrag i en sidoordnad redovisning.

Utgångspunkten är att skattskyldigheten inträder redan vid tillverkning, införsel, mottagande eller import. En försäljning från en lagerhållare till en annan lagerhållare innebär emellertid att skyldighet att betala in kemikalieskatt inte uppkommer hos säljaren eftersom denna skyldighet tas över av kunden (som också är godkänd lagerhållare).

För den godkände lagerhållaren kan det vara osäkert vem som kommer att bli köpare när varorna förs in m.m. Därför skjuts skattskyldigheten upp och inträder först när varan levereras till en kund som inte är godkänd lagerhållare (förvärvas varan av en godkänd lagerhållare blir denne skattskyldig när varan säljs vidare till en kund som inte är godkänd lagerhållare).

Bokföringsskyldighetens inträde måste bedömas separat och inträffar normalt när de skattepliktiga varorna kommer in i lager.

Bokföring av kemikalieskatten beror således på huruvida kunden är en godkänd lagerhållare eller inte. Det är därför av yttersta vikt att den som själv är godkänd lagerhållare har begärt in information från de kunder som också är det så att företaget inte betalar in kemikalieskatt som man inte är skyldigt att betala in.

Den skatt som ska debiteras brutto bokförs normalt på konto 2660 Särskilda punktskatter eller på ett underkonto. Avdraget bokförs på ett annat konto eftersom företaget ska särskilt yrka avdraget.

Exempel med vilande kemikalieskatt

Vilande kemikalieskatt innebär följande kontering vid inköp av varor som ska säljas till ett företag som inte är en godkänd lagerhållare eller till konsument:

Exemplet förutsätter följande:

Inköp av vara

3 500

Moms

700

Kemikalieskatt

306,93

Kemikalieskatt, avdrag

276,23

 

Debet

Kredit

Konto

Leverantörsskuld

 

4 200

2440

Lager av handelsvaror

3 500

 

1460

Moms

700

 

2640

Kemikalieskatt brutto

306,92

 

1460

Kemikalieskatt, avdrag

 

276,23 

1460

Vilande kemikalieskatt

 

30,69

2665

Vid försäljning av varan till konsument eller ett annat företag som inte är godkänd lagerhållare sker följande omföring av kemikalieskatten:

 

Debet

Kredit

Konto

Kemikalieskatt att betala

 

30,69

2660

Vilande kemikalieskatt

30,69

 

2665

Betalning av kemikalieskatt ska sedan göras vid nästa uppbörd.

Exempel med omedelbar inbetalning

Är det ett företag som inte är godkänd lagerhållare inträder skattskyldigheten redan vid tillverkningen, importen eller införseln. Inköpet bokförs på i princip samma sätt som i det fall importören är godkänd lagerhållare. Skillnaden är att det inte bokförs någon vilande kemikalieskatt.

 

Debet

Kredit

Konto

Leverantörsskuld

 

4 200

2440

Lager av handelsvaror

3 500

 

1460

Moms

700

 

2640

Kemikalieskatt brutto

306,92

 

1460

Kemikalieskatt, avdrag

 

276,23 

1460

Kemikalieskatt att betala

 

30,69

2660

Bedömning om det finns osäkerhet vad gäller köparen

Den godkände lagerhållaren kan sälja både till andra godkända lagerhållare och till ej godkända lagerhållare/konsument. Om det är osäkert huruvida försäljning ska ske till den ena eller andra kategorin måste företaget vid införsel/tillverkning göra en bedömning av kategori och bokföra i enlighet med detta.

För mer information, se Kemikalieskatt under Punktskatter påwww.skatteverket.seoch BAS-bulletinen 1/2018 samt uppslagsordet Kemikalieskatt i Rätt Skatt.