Bokslut

Redovisningen av koncernbidrag görs normalt inte i den löpande bokföringen utan först i samband med bokslutsarbetet. Koncernbidraget är en bokslutstransaktion (således inte en affärshändelse) som följer av att företag utnyttjar den skattemässiga möjligheten att ge och få koncernbidrag.

Exempel på bokföring av ett koncernbidrag på 100 från moderföretag till dotterföretag:

Dotterföretaget 8820 Mottagna koncernbidrag kredit 100

1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag debet 100

Moderföretaget 8830 Lämnade koncernbidrag eller 1310 Aktier i koncernföretag debet 100

2860 Kortfristiga skulder till koncernföretag kredit 100

K3-regler

Enligt punkt 6.6 ska, som huvudregel, både erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition. När ett moderföretag lämnat ett koncernbidrag till ett dotterföretag får dock moderföretaget enligt punkt 6.6 redovisa koncernbidraget som en ökning av andelens redovisade värde. Om koncernbidraget görs för förlusttäckning behöver ofta en nedskrivningsprövning göras av andelens värde.

K2-regler

Enligt punkt 4.4 redovisas såväl erhållna som lämnade koncernbidrag bokslutsdisposition.

Ett lämnat koncernbidrag ska enligt punkt 19.14 kostnadsföras samma räkenskapsår som det mottagande företaget intäktsredovisar bidraget.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Enligt punkt 18.15 ska ett lämnat koncernbidrag kostnadsföras hos givaren samma år som det mottagande företaget intäktsredovisar koncernbidraget.

K4-regler

RFR 2, som företag som tillämpar IFRS i koncernredovisningen tillämpar i juridisk person, finns en huvudregel och en alternativregel (se punkt 2 till IAS 27 Separata finansiella rapporter).

Enligt huvudregeln redovisas koncernbidrag från dotterföretaget till moderföretaget som en finansiell intäkt i moderföretaget, vilket innebär att ett koncernbidrag på 100 redovisas enligt följande i moderföretaget:

8014 Koncernbidrag kredit 100

1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag debet 100.

Bokningen i dotterföretaget ska göras över eget kapital:

2092 Lämnade koncernbidrag debet 100

2860 Kortfristiga skulder till koncernföretag kredit 100

Enligt huvudregeln redovisas koncernbidrag från moderföretaget till dotterföretaget i moderföretagets eget kapital:

1310 Aktier i koncernföretag debet 100

2860 Kortfristiga skulder till koncernföretag kredit 100.

Även i dotterföretaget redovisas koncernbidraget i eget kapital:

2092 Erhållna koncernbidrag kredit 100

1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag debet 100.

Även koncernbidrag till och från systerföretag redovisas över eget kapital.

Enligt alternativregeln redovisas såväl erhållna som lämnade koncernbidrag som bokslutsdisposition, dvs. samma behandling som enligt K2.

Se uppslagsorden Koncernbidrag i Rätt Bolagsrätt och Rätt Skatt.