Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Koncernkonto

 

På konto 1960 Koncernkonto moderföretag visas saldot på det koncernkonto som moderföretag, i de allra flesta fall, är ägare till. Det är oftast moderföretaget som har mellanhavandet (avtalet) med banken, och därmed kontrollerar moderföretaget saldot för alla företag som ingår i koncernkontosystemet. Moderföretaget har ofta ställt säkerhet för koncernkontot.

Alla företag som är anslutna till koncernkontot, inklusive moderföretaget, kan ha tillgodohavanden eller skuld på sin del av koncernkontot. Syftet med koncernkontot är att jämna ut dessa saldon för att därigenom minska koncernens finansiella kostnader. Övriga företag i koncernkontosystemet har därmed en fordran/skuld på moderföretaget och inte ett tillgodohavande/skuld till banken.

Löpande bokföring

Moderföretag

Moderföretaget bokför löpande under redovisningsperioden egna in- och utbetalningar från kontot. För att konto 1960 ska motsvara det faktiska mellanhavandet med banken behöver moderföretaget löpande (ofta en gång per redovisningsperiod) bokföra redovisningsperiodens saldo (in- och utbetalningar) för de olika dotterföretagen. Konto 1960 Koncernkonto moderföretag debiteras/krediteras och något av följande konton motbokas:

  • 1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag

  • 1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag

  • 2860 Kortfristiga skulder till koncernföretag

  • 2870 Kortfristiga skulder till intresseföretag

För att underlätta avstämning kan det vara lämpligt att underindela dessa konton per dotterföretag, exempelvis

  • 1661 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag A

  • 1662 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag B

  • 2861 Kortfristiga skulder till koncernföretag A

  • 2862 Kortfristiga skulder till koncernföretag B

Koncernföretag

Alla koncernföretag som är med i koncernkontosystemet bokför sina egna in- och utbetalningar (affärshändelser). Vid redovisningsperiodens slut stäms kontot av och rapportering av förändringen på kontot meddelas moderföretaget.

Bokslut

Den ställda panten för koncernkontot anges i not i moderföretagets årsredovisning.

Koncernföretagen redovisar inte sitt innehav på koncernkontot som Kassa och bank utan som en fordran eller skuld på moderföretaget.

K3-regler

Enligt punkt 7.21 får ett företags andel av medel på ett koncernkonto anses som likvida medel vid upprättande av kassaflödesanalysen, trots att dessa redovisas som en fordran på kontoinnehavaren (oftast moderföretaget).

K2-regler

Enligt punkt 21.5 får ett företags andel av medel på ett koncernkonto anses som likvida medel vid upprättande av kassaflödesanalysen, trots att dessa redovisas som en fordran på kontoinnehavaren (oftast moderföretaget).

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%