Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Koncernredovisning

Ett moderföretag ska för varje räkenskapsår som huvudregel upprätta koncernredovisning enligt ÅRL. Angående vad som menas med koncern, koncernföretag, moderföretag och dotterföretag, koncern. Reglerna kring koncernredovisning finns i 7 kap. 1-33 §§ ÅRL och i K3 kapitel 9 Koncernredovisning.

En koncernredovisning är en redovisning för ett moderföretag och dess dotterföretag, upprättad som om dessa var en enda ekonomisk enhet.

Moderföretag i mindre koncerner behöver enligt 7 kap. 3 § ÅRL inte upprätta koncernredovisning.

Koncernredovisningen ska enligt 7 kap. 4 § ÅRL som huvudregel omfatta samtliga dotterföretag.

En koncernredovisning ska enligt 7 kap. 4 § ÅRL innehålla koncernbalansräkning, koncernresultaträkning, noter, förvaltningsberättelse och kassaflödesanalys.

K3-regler

Företag som tillämpar K3 ska upprätta koncernredovisning enligt kapitel 9. Dessutom ska bestämmelserna i kapitel 14 Intresseföretag och kapitel 15 Joint venture beaktas.

En koncernredovisnings olika delar ska enligt punkt 3.3 presenteras i följande ordning:

  • förvaltningsberättelse

  • koncernresultaträkning

  • koncernbalansräkning

  • förändring eget kapital (om en egen räkning)

  • kassaflödesanalys

  • noter

K2-regler

Mindre företag som tillämpar K2 får inte upprätta och offentliggöra koncernredovisning enligt K2.

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS ska upprätta koncernredovisningen enligt IFRS 10-12.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...