Ett moderföretag ska för varje räkenskapsår som huvudregel upprätta koncernredovisning enligt ÅRL. Angående vad som menas med koncern, koncernföretag, moderföretag och dotterföretag, koncern. Reglerna kring koncernredovisning finns i 7 kap. 1-33 §§ ÅRL och i K3 kapitel 9 Koncernredovisning.

En koncernredovisning är en redovisning för ett moderföretag och dess dotterföretag, upprättad som om dessa var en enda ekonomisk enhet.

Moderföretag i mindre koncerner behöver enligt 7 kap. 3 § ÅRL inte upprätta koncernredovisning.

Koncernredovisningen ska enligt 7 kap. 4 § ÅRL som huvudregel omfatta samtliga dotterföretag.

En koncernredovisning ska enligt 7 kap. 5 § ÅRL innehålla koncernbalansräkning, koncernresultaträkning, noter, förvaltningsberättelse och kassaflödesanalys.

K3-regler

Företag som tillämpar K3 ska upprätta koncernredovisning enligt kapitel 9. Dessutom ska bestämmelserna i kapitel 14 Intresseföretag och kapitel 15 Joint venture beaktas.

En koncernredovisnings olika delar ska enligt punkt 3.3 presenteras i följande ordning:

  • förvaltningsberättelse

  • koncernresultaträkning

  • koncernbalansräkning

  • förändring eget kapital (om en egen räkning)

  • kassaflödesanalys

  • noter

K2-regler

Företag som är moderföretag och som upprättar koncernredovisning får inte tillämpa K2, se punkt 1.1.

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS ska upprätta koncernredovisningen enligt IFRS 10-12.